Първичните резултати от анкетно изследване на репродуктивните нагласи на младите хора в България бяха представени на Международната научно-практическа конференция „България на регионите 2023“


Проф. д-р Красимир Левков и проф. д-р Велико Великов от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите представиха доклад на тема „Анкетно изследване на репродуктивните нагласи на младите хора у нас (първични резултати)“ по време на Международната научно-практическа конференция „България на регионите 2023“, която се проведе на 26-27 октомври 2023 г.

Изследването е част от дейностите на INVEST LIVING LAB – BULGARIA.

Целта на изследването е да се проучат репродуктивните нагласи на младите хора в България на възраст 20-40 г.
Основен метод е анкетният, съчетан с експертни оценки. Анкетата се провежда чрез приложението Гугъл формуляри.

Основната задача на настоящия етап е апробиране на анкетата и обучение на анкетьорите. Те ще бъдат набирани между студентите от Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите.

Получените до момента междинни резултати дават основание за следните изводи:

1) Получените до момента резултати показват, че по-голямата част от анкетираните лица възприемат двудетния семеен модел, но изпитват определени трудности при реализирането му. Други от тях още не са формирали репродуктивните си нагласи.

2) Много от анкетираните не познават добре демографската политика на България, останалите я оценяват като неефективна или дори неправилна.

3) Репродуктивните нагласи и поведение не са между актуалните и считани за важни теми за по-голямата част от анкетираните лица. Това налага по-активна разяснителна работа с младите хора, популяризиране и актуализиране на демографската стратегия на България.