Нов модел на европейски университетски алианс се изгражда с участието на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив


Българска телеграфна агенция (БТА) публикува материал за Европейски университет ИНВЕСТ
 
СОФИЯ, 17.11.2023 12:24 (БТА)

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив (ВУАРР) обединява усилия с шест водещи европейски висши училища за развиване на Европейски университетски алианс „Иновации за регионална устойчивост“ (ИНВЕСТ) в нов проект, стартирал на 1 ноември 2023 г. и финансиран по Програма "Еразъм+", съобщиха от висшето училище.
 
В края на миналия месец октомври ВУАРР е приключил участието си в първата тригодишна фаза на ИНВЕСТ в партньорство с Университета на Тесалия, Гърция, Словашкия аграрен университет в Нитра, Словакия, Университета по приложни науки Карелия, Финландия, Университета по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Нидерландия. За втория четиригодишен етап към консорциума са се присъединили и големите европейски университети в Реймс Шампан-Арден, Франция, Милано Бикока, Италия и Университетът на Кордоба, Испания.
 
Консорциумът от седем динамични и модерни висши училища, разположени в избрани геостратегически позиции в Европа, равномерно и географски разпределени и балансирани, с признати постижения и взаимно допълващи се, насърчава европейския и международния обмен на студенти, преподаватели и администрация. Новите партньори внасят нови идеи за развитие на образованието и научните постижения и отварят нови хоризонти в глобалната сцена на европейските университети. И докато първата фаза, реализирана в периода 2020-2023 г., е фокусирана върху полагане на основите на новия модел европейски университет, то втората фаза за следващия четиригодишен период е насочена към въздействията, отбелязват от ВУАРР.
 
"Участниците в ИНВЕСТ споделят общата визия да стимулират отговорна трансформация за региони и общности, да им служат с креативни решения чрез включването на резултатите от научните изследвания в образованието и да превърнат съвременните предизвикателства във възможности. Екипът по проекта се ангажира с по-задълбочено, устойчиво и ефективно транснационално сътрудничество, което насърчава европейската идентичност и европейските ценности, водещи до устойчиви краткосрочни и дългосрочни въздействия. Целта е да се развият знанията, да се повиши качеството и въздействието на висшето образование и научните изследвания, да се укрепят връзките между образованието, научните изследвания и иновациите, да се подобрят условията за придобиване на търсени знания и умения и пригодност за заетост, по-ефективно да се използват цифровите технологии и отворената наука, да се прилагат концепциите на приобщаващо образование и ученето през целия живот", казват от ВУАРР.
 
От екипа на ВУАРР допълват, че тези цели ще бъдат постигнати чрез три стратегически стълба в проекта: регионална трансформация, екосистеми и предприемачество; гъвкаво образование и иновативни педагогически модели; върхови постижения в областта на научноизследователската и развойната дейност. Основните фокусни области са свързани с водата, енергията, храните и околната среда, качеството на живот и предприемачеството. Дейностите на алианса се подпомагат от иновативните софтуерни решения Виртуален кампус на алианса ИНВЕСТ и EDUC8EU - инструмент за академично съветване, базиран на технологиите на изкуствен интелект, разработени по време на първата фаза.
 
През втория етап изградените регионални „живи лаборатории“ ще придобият ново измерение като иновативни платформи за „отворени иновации“ и сътрудничество в четворната спирала за научни изследвания, образование, иновации и услуги за обществото. По този начин ИНВЕСТ ще продължи да изпълнява четирите мисии на висшето образование в тясно сътрудничество с ключовите заинтересовани страни.
 
Алиансът ИНВЕСТ се стреми да отговори на нуждите и изискванията на новото поколение европейци, които могат да си сътрудничат и работят в различни европейски и глобални култури, на различни езици, през граници, сектори, академични дисциплини и да отговорят на настоящите глобални предизвикателства, определени в рамките на целите на ООН за устойчиво развитие. ИНВЕСТ се стреми да въздейства и да създава модели за добри практики за по-устойчиво висше образование и по-устойчива Европа, казват от екипа на учебното заведение. /ПВ/
 
/ХТ/
 
Линк към публикацията