Веселин Груев от бакалавърска програма „Стопанско управление“ успешно защити дипломна работа във ВУАРР


„Управление на системи по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)“ е темата на дипломната работа на Веселин Груев, дипломант на ВУАРР в специалност „Стопанско управление“ в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.
Веселин Груев защити успешно дипломната си работа пред Държавна изпитна комисия в състав: проф. д-р Златка Григорова, председател, доц. д-р Александър Давчев и доц. д-р Георги Георгиев.

Научен ръководител е доц. д-р Наталия Стоянова. Рецензенти: доц. д-р Екатерина Арабска и доц. д-р Александър Давчев.

Целите на дипломната работа са насочени към анализ и оптимизация на системите за управление на здраве и безопасност при работа.

Направените препоръки за подобряване на системите за управление на ЗБУТ са в следните направления:

1. Подобряване на обучението и комуникацията.
2. Подобряване на ресурсното разпределение.
3. Подобряване на изпълнението.
4. Прилагане на технологични иновации.
5. Планиране за бъдещето.

Подчертана положителна черта на изследването е отделеното специално внимание на управлението на риска, превенция и контрол.

Дипломантът формулира и бъдещите перспективи за изследване, които включват: проучване на допълнителни фактори, влияещи върху ефективното управление на ЗБУТ, като например ролята на лидерския стил, въздействието на културните различия и прилагането на международни стандарти; изследване на връзката между системите за управление на ЗБУТ и резултати като производителност, рентабилност и удовлетвореност на клиентите.