Living Labs – нов изследователски подход за иновации и обучение, прилаган и във ВУАРР


Living Labs като нов подход за насърчаване на иновативното мислене в среда, ориентиран към потребителя. Това бе един от модулите, по който дебатираха участниците в третата работа среща на проекта INVEST. Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите е част от алианса, чиято цел е създаване на единен европейски университет.  Координатор e Словашкият аграрен университет в Нитра чрез екип от Факултета по европеистика и регионално развитие. В партньорския консорциум участват още Университетът на Тесалия, Гърция, Университетът по приложни науки Карелия, Финландия и Университетът по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Ниделандия.

Петте ключови характеристики на т.нар. живи лаборатории, или Living Labs, бяха представени от Рик Евек от Нидерландия. Предвижда се формирането на работни групи, които да организират дейности по създаване на лаборатории за регионално устойчиво развитие във всеки университет.С презентация в модула Living Labs в рамките на работната среща се включиха доц. Вихра Димитрова от ВУАРР и инж. Велизар Петров – изпълнителен директор на Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за малки и средни предприятия.

Инж. Петров направи кратка характеристика на Южен централен район, на чиято територия се намира ВУАРР,  включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Той посочи, че районът, в който живее 20 на сто от населението на страната, формира 14.15% от брутния вътрешен продукт.  Акцентът бе поставен върху най-големия град в региона и неговото икономическо ядро – Пловдив, с индустриалните зони Тракия, Марица, Раковски, Куклен и Иновативен парк - Пловдив. Презентацията фокусира внимание и върху Националната програма за развитие: България 2030 – рамков стратегически документ, който определя визията и общите цели на политиките във всички сектори на държавното управление.

Как да планираме и организираме процеса на работа на Living Labs и как дейностите предлагат решения на проблемите на заинтересованите страни? Тези акценти постави доц. Вихра Димитрова, която е координатор за Living Labs от страна на ВУАРР.

Тя разгледа живите лаборатории  като изследователски подход, при който потребителите са партньори в процеса на иновации.

„Фазите на иновационния жизнен цикъл в Living Labs трябва да бъдат правилно идентифицирани и управлявани, като се започне от идеята, създаването на продукти и услуги, и се стигне до трансфера на технологии. От организационна гледна точка живата лаборатория, освен необходимата инфраструктура, финансови и човешки ресурси, трябва да има своите вътрешни правила за управление и функциониране, включително процедури за мониторинг и активно участие на крайните потребители“, поясни доц. Димитрова.

Като асоциирани партньори по проекта INVEST ВУАРР е привлякъл Тракия Икономическа зона - Пловдив, Областната администрация - Пловдив, Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на МСП и Европейската асоциация на институциите от висшето образование (European Association of institutions in Higher Education – EURASHE).