Изследователски проекти на учени от ВУАРР търсят отговор на проблеми вследствие на пандемията


Върху изследователски проекти, свързани с проблеми вследствие на пандемията от COVID-19, работят преподаватели от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.

„Теоретико-приложни аспекти на сегментирането на банковия сектор в условията на криза“ е темата, по която извършва проучвания екип, начело с проф. д-р Мариана Асенова. Тя е в обсега на банковия маркетинг и мениджмънт, не е широко изследвана и има сериозно практическо приложение. Проф. Асенова ръководи и проект в сферата на поведенческите финанси – ново звено във финансовата наука. „Надявам се нашето изследване да предизвика интерес у специализираната аудитория и в бъдеще да се изучава по-сериозно поведението на клиентите и мениджърите при взимане на иновативни решения“, казва проф. Асенова.

Фокусът на разработката с ръководител доц. д-р Павлина Димитрова е върху икономическите, социални и екологични последици върху икономиката на страната и предприятията вследствие на ковид кризата. „Нарасналата безработица, многократно по-високите обезщетения за безработица и болнични, изплащани от фондовете, задъхващият се здравен сектор застрашават сериозно финансовата стабилност на осигурителната система“, смята соц. Димитрова. Пандемията е оказала силно влияние и върху флората и фауната на страната, е мнението на екипа, ангажиран с проучвания по темата.

Директорът на Департамента по икономика и управление доц. д-р Георги Георгиев стои начело на екипа, който работи по темата „Съвременни методи за оценка на риска при малкия и средния бизнес“. Целта е да се изследват и апробират различни високо точни методи, подходящи за прогнозиране на ключови икономически променливи при краткосрочни динамични редове и оскъдни емпирични данни. Доц. Георгиев е ръководител и на проекта за бизнес риска при ресторантите за бързо хранене.

Зам.-ректорът на ВУАРР доц. д-р Екатарина Арабска стои начело на екипа по изследователския проект „Нови бизнес модели за устойчиво производство и потребление. Целта е усъвършенстване на предлаганите бизнес модели и въвеждането на нови.

Изясняване на демографския и социално-икономическия статус на туристическата активност на българските граждани над 60 години е главната изследователска цел на проекта „Сребърният туризъм в България“. Негов ръководител е доц. д-р Красимир Левков. Мерките срещу разпространението на пандемията, засягаща тежко здравето и живота на възрастните хора, са ограничили допълнително социалните контакти и туристическите им пътувания, смятат учените, ангажирани с работа по проекта. В България през последните години не са публикувани резултати от специализирани изследвания по проблемите на туризма за възрастни хора. Настоящото изследване ще даде възможност за изясняване на съвременното състояние и проблемите на туризма, насочен към сегмента на т.нар. трета възраст.

ВУАРР открива процедура за нови проектни предложения по Плана за научноизследователска дейност на висшето училище. Срокът за подаване на нови проекти е 30 септември 2021 г., като предложенията трябва да са минали през обсъждане в Катедра и Департамент.