Текущи процедури

Конкурс за “доцент”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Научна специалност: Организация и управление извън сферата на
материалното производство (Здравен мениджмънт)
обявен в ДВ бр.97 / 23.11.2018 г. 

Кандидат: д-р Вихрен Ангелов Пеев, д.м

Председател на научното жури: проф. д-р Петър Христов Петров, д.м.н

Рецензии:
проф. д-р Красимир Стоянов Визев, д.м.н
проф. д-р Петър Христов Петров, д.м.н

Становища:
проф. д.н Вяра Красимирова Славянска
проф. д-р Мария Любенова Малинова, д.м.
доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м
доц. д-р Борис Георгиев Тилов
доц. д-р Екатерина Димитрова Кюскиева-Арабска

Резюмета на научните трудове на д-р Вихрен Ангелов Пеев, д.м

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 17.04.2019 г. /сряда/ от 11.00 ч.
в Заседателната зала на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78.


Конкурс за “доцент”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.6. Право
Научна специалност: Гражданско и семейно право
обявен в ДВ бр.28 / 05.04.2019 г. със срок 2 месеца - един

Конкурс за “главен асистент”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8. Икономика
Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
обявен в ДВ бр.28 / 05.04.2019 г. със срок 2 месеца - един