Текущи процедури

23.11.2018
Конкурс за “доцент”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Научна специалност: Организация и управление извън сферата на
материалното производство (Здравен мениджмънт)
обявен в ДВ бр.97 / 23.11.2018 г. със срок 2 месеца