Приключили процедури


Информация за приключили конкурси за заемане на академични длъжности 2023
Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент”, обявен в Държавен вестник, брой 15 от 14.02.2023 г.  
Област на висше образование: 6. „Аграрни науки”
Професионално направление: 6.2 „Растителна защита”
Научна специалност „Растителна защита”
 
Кандидат за заемане на длъжността:
Доктор Теодора Петрова Илиева-Пенчева
 
Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Ректора на ВУАРР №126/12.04.2023 г. и е в състав:
 
Председател: Проф. д-р Марияна Йорданова Иванова;
Членове:  1. Проф. д-р Радослав Андреев Андреев;
2. Проф. д-р Заря Василева Ранкова-Вапцарова;
3. Проф. д.н. Хари Янков Самалиев;
4. Доц. д-р Винелина Панайотова Янкова-Михайлова.
 
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе от 10.00 ч. на 22.05.2023 г. във ВУАРР, Пловдив.

Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент”, обявен в Държавен вестник, брой 15 от 14.02.2023 г.  
Област на висше образование: 3. „Социални, стопански и правни науки”
Професионално направление: 3.8. „Икономика"
Научна специалност „Икономика и управление (корпоративно управление)“
 
Кандидат за заемане на длъжността:
Доктор Магдалена Дамянова Бакърджиева
 
Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Ректора на ВУАРР №127/12.04.2023 г. и е в състав:
 
Председател: Проф. д.н. Божидар Иванов Хаджиев;
Членове:  1. Проф. д-р Красимир Стоянов Левков;
2. Доц. д-р Теодор Николаев Радев;
3. Доц. д.н. Петър Борисов Борисов;
4. Доц. д-р Теодора Орфеева Паришева-Стоева.
 
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе от 10.00 ч. на 25.05.2023 г. във ВУАРР, Пловдив.

Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент”, обявен в Държавен вестник, брой 15 от 14.02.2023 г.  
Област на висше образование: 3. „Социални, стопански и правни науки”
Професионално направление: 3.8. „Икономика”
Научна специалност „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка“
 
Кандидати за заемане на длъжността:
Доктор Петър Пламенов Петков
Доктор Теньо Николов Манолов
 
Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Ректора на ВУАРР №128/12.04.2023 г. и е в състав:
 
Председател: Доц. д-р Александър Красимиров Давчев;
Членове:  1. Доц. д-р Ангел Станков Саров;
2. Доц. д-р Теодор Николаев Радев;
3. Доц. д.н. Петър Борисов Борисов;
4. Доц. д-р Теодора Орфеева Паришева-Стоева.
 
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе от 12.00 ч. на 25.05.2023 г. във ВУАРР, Пловдив.

Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент”, обявен в Държавен вестник, брой 15 от 14.02.2023 г.  
Област на висше образование: 3. „Социални, стопански и правни науки”
Професионално направление: 3.6 „Право”
Научна специалност „Право”
 
Кандидат за заемане на длъжността:
Доктор Атанас Николов Костадинов
 
Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Ректора на ВУАРР №129/12.04.2023 г. и е в състав:
 
Председател: Проф. д-р Събин Иванов Събев;
Членове:  1. Доц. д-р Константин Василев Пехливанов;
2. Доц. д-р Христо Йорданов Паунов;
3. Проф. д-р Люба Георгиева Панайотова-Чалъкова;
4. Доц. д-р Димитър Милчев Деков.
 
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе от 11.00 ч. на 26.05.2023 г. във ВУАРР, Пловдив.

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”, обявен в ДВ бр.83 от 18.10.2022 г.
Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (психологически аспекти на управлението)

 
Кандидат за заемане на длъжността
Д-р Деян Минков Хаджийски
 
Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Ректора на ВУАРР № 32/27.01.2023 г. и е в състав:
 
Председател: Проф. д.н. Георги Атанасов Георгиев
Членове: 1. Проф. д-р Събин Иванов Събев
                  2. Проф. д.н. Христо Маринов Иванов
                  3. Проф. д.н. Валери Стоилов Стоянов 
                  4. Проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова 
                  5. ДПроф. д.н. Пенчо Стоянов Пенчев 
                  6. Доц. д-р Румяна Илиева Карева

Резюмета на научните трудове на кандидата доктор Деян Минков Хаджийски /EN
 
Рецензии:
Проф. д.н. Валери Стоилов Стоянов /EN
Проф. д.н. Пенчо Стоянов Пенчев /EN
 
Становища:
Проф. д.н. Георги Атанасов Георгиев /EN
Проф. д.н. Христо Маринов Иванов /EN
Проф. д-р Събин Иванов Събев /EN
Проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова /EN
Доц. д-р Румяна Илиева Карева /EN
 
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе от 13.00 ч. на 31.03.2023 г. 
Конкурс за заемане на академична длъжност „професор”, обявен в ДВ бр.83 от 18.10.2022 г.
Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (здравен менижмънт)

 
Кандидат за заемане на длъжността
Доц. д-р Георги Йорданов Йорданов
 
Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Ректора на ВУАРР № 33/27.01.2023 г. и е в състав:
 
Председател: Проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова
Членове: 1. Проф. д-р Тодор Димитров Черкезов
                  2. Проф. д-р Жени Стайкова Николова
                  3. Проф. д-р Тони Йонков Веков
                  4. Доц. д-р Теодора Орфеева Паришева-Стоева
                  5. Доц. д-р Иво Анастасов Димитров
                  6. Доц. д-р Вихрен Ангелов Пеев

Резюмета на научните трудове на кандидата доцент доктор Георги Йорданов Йорданов

 
Рецензии:
Проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова /EN
Проф. д-р Тодор Димитров Черкезов /EN
Доц. д-р Теодора Орфеева Паришева-Стоева /EN
 
Становища:
Проф. д-р Жени Стайкова Николова /EN
Проф. д-р Тони Йонков Веков /EN
Доц. д-р Иво Анастасов Димитров /EN
Доц. д-р Вихрен Ангелов Пеев /EN
 
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе от 11.00 ч. на 16.03.2023 г. 
Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”, обявен в ДВ бр.71 от 02.09.2022 г.
Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки
Професионално направление: 2.1. Филология
Научна специалност „Специализиран английски език“

 
Кандидат за заемане на длъжността
Д-р Ивайло Йорданов Дагнев
 
Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Ректора на ВУАРР № 282/09.11.2022 г. и е в състав:
 
Председател: Доц. д-р Петя Иванова Несторова
Членове: 1. Проф. д-р Румяна Балинова Тодорова
2. Проф. д.н. Ивелина Костова Савова
3. Проф. д-р Дияна Димитрова Янкова
4. Доц. д-р Цвета Христова Луизова-Хорева
5. Доц. д-р Борян Георгиев Янев
6. Доц. д-р Дафина Янорова Костадинова

Резюмета на научните трудове на кандидата: д-р Ивайло Йорданов Дагнев

Рецензии:
Проф. д-р Румяна Балинова Тодорова /EN
Проф. д.н. Ивелина Костова Савова
 /EN


Становища:
Доц. д-р Петя Иванова Несторова /EN
Проф. д-р Дияна Димитрова Янкова
 /EN
Доц. д-р Цвета Христова Луизова-Хорева
 /EN
Доц. д-р Борян Георгиев Янев
 /EN
Доц. д-р Дафина Янорова Костадинова
 /EN


Заключителното заседание на научното жури ще се проведе от 14.00 ч. на 30.01.2023 г.