Обучение

 
Учебният процес протича по учебен график, в който се определят сроковете за провеждане на учебните занятия, изпитните сесии, държавния изпит, научнопроизводствения стаж. Графикът за учебния процес се утвърждава и публикува на уеб-сайта и информационните табла най-късно два месеца преди започване на учебната година.
Учебните занятия се провеждат по седмичен разпис, който се съставя от учебен отдел и се утвърждава от Зам. Ректора по учебната работа или Директора на филиала. Учебният график и седмичният разпис са задължителни. Промени в разписа се допускат по изключение с разрешение на Учебен отдел.
При записването на даден семестър студентите приемат задължението да участват в провежданите лекции, упражнения и учебни практики. В края на семестъра те получават подпис от преподавателите за редовно участие в тези форми на учебна работа. Не се разрешава заверка от преподавателите за участие в упражнения и лекции на студенти, които не са записани за съответния семестър.
По уважителни причини студентите от задочно обучение могат да бъдат освободени от задължителни присъствени занятия и да получат административна заверка на семестъра с разрешението на Ректора, но не повече от два пъти през целия период на обучение.
Административна заверка при редовните студенти се допуска само в особени случаи с разрешението на Ректора.
Студентите могат да отсъстват от учебни занятия при заболяване, удостоверено с медицински документи, или други уважителни причини, но не повече от 25 дни при редовно и 5 дни при задочно обучение в течение на една учебна година.
По-продължителни отсъствия, но не повече от 50% от учебното време се разрешават на тежко заболели студенти по предложение на ЛКК.
Тежко болните, бременните студентки и студентките-майки от редовната форма на обучение с деца до 6-годишна възраст могат да ползват облекчен режим на следване: обучение по индивидуални планове и индивидуални графици за явяване на изпити; продължителни отсъствия от учебни занятия, но не повече от 50% от учебното време през семестъра; обучение по учебния план, графика и седмичния разпис на занятията на задочните студенти.
Когато и двамата родители са студенти с дете до 6-годишна възраст, което е при тях, облекченият режим на обучение се ползва по избор от единия от тях. Решението на студентското семейство се съобщава още в началото на семестъра. При условие, че семейството се грижи за две и повече деца облекчен режим могат да ползват и двамата родители.
 
Условно записват учебната година студенти, които без уважителни причини остават с един или два невзети изпита след ликвидационната сесия. Те са длъжни да вземат тези изпити до края на учебната година като изпълняват задълженията си по учебен план. Подготовката и явяването на изпити не са основание за отсъствия от учебни занятия, практики и др.
Студентите последен курс на обучение, които не са положили успешно изпитите на последна ликвидационна сесия, могат да ги положат на следващи сесии.
Обучението на студентите завършва с полагане на писмен държавен изпит. За държавния изпит се определя редовна и поправителна сесия. До писмен държавен изпит се допускат студенти, които са изпълнили всички задължения по учебен план.
 
Студентите, прекъснали обучението си поради слаб успех, ако не положат успешно изпитите си през годината на прекъсване, се отстраняват от висшето училище със заповед на Ректора. На отстраняване от висшето училище подлежат и студентите, които не са платили таксите за обучение в определените срокове, както и нарушаващите ЗВО и вътрешната нормативна уредба на ВУАРР.
Правата на отстранените студенти се възстановяват по преценка на Ректора въз основа на подадено заявление. На възстановилите правата си студенти се признават положените изпити, ако не са настъпили съществени промени в съдържанието на учебните програми по съответните дисциплини. Студентите с възстановени права, както и записаните след прекъсване на следването, продължават обучението си по учебните планове и програми на випуска, в който са включени.
 
Преместването на студенти в друга специалност или друго професионално направление в рамките на висшето училище, както и промяната на формата на обучение, се разрешават от Ректора или упълномощени от него Зам. Ректор или Директор на филиал. При промяна на формата на обучение от редовно в задочно и обратно специалността се запазва.
Преместването на студенти в друго висше училище, както и приемането на студенти от сродни висши училища, става с взаимно съгласие на двамата ректори. Представената  академична справка се счита за съгласие от страна на Ректора на висшето училище, от което идва студента.
Не се допуска преместване или промяна на формата на обучение преди успешно полагане на изпитите за първи курс.
Преместването и промяната на формата на обучение се извършва преди започване на учебната година. Изключение се прави за студенти с основателни семейни причини, за бременни студентки или майки и то само по отношение на формата на обучение.
Изпитите на преместените студенти се признават, ако обемът и съдържанието на учебния материал по съответните дисциплини съвпадат най-малко 75%. Това изискване се поставя и при признаване на изпит на лица, обучавали се в чужбина, както и следващи второ висше образование.
Курсът на преместените студенти се определя съобразно дисциплините, по които те не са положили изпити. Не се допускат повече от три приравнителни изпита за редовна и повече от два за задочна форма на обучение.