Година II, бр. 2, април - юни 2013


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
 
Университетско издание за наука "НОВО ЗНАНИЕ"
ISSN 1314 -5703
 
Адрес на редакцията: Пловдив 4003, бул. Дунав 78
science@uard.bg
 
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Главен редактор: доц. д-р Марияна Иванова
Секретари: Екатерина Арабска, Радка Димитрова
 
University of Agribusiness and Rural Development
 
University Science Edition
NEW KNOWLEDGE
ISSN 1314 -5703
 
Editorials Address: 78, Dunav Blvd.; Plovdiv 4003, Bulgaria
science@uard.bg
 
EDITORS
Chief Editor: Prof. Mariana Ivanova, Ph.D.
Secretaries: Ekaterina Arabska & Radka Dimitrova


Година II, бр. 2, април - юни 2013

Year II, No 2, April - June 2013ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ
Рецензенти: проф. д. соц. н. Пламен Братанов, доц. д-р Недко Минчев
 
ECONOMICS AND MANAGEMENT
Science reviewers: Prof. Plamen Bratanov, Doctor of Sociology; Assoc. Prof. Nedko Minchev, Ph.D.
 
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР В ГЛОБАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ. УНИКАЛНОСТ И ПРИНОС
ЕЛЕНКО ЗАХАРИЕВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

 
МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА
ВEНЕЛИН ТЕРЗИЕВ*, ЮЛИЯН МЛАДЕНОВ**
*ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
**РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

 
МЕНИДЖЪРСКИЯТ ПОДХОД АУТСОРСИНГ – НЕОБХОДИМОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА ФИРМА
ЕЛЕНКО ЗАХАРИЕВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

 
THE ACTIVE MODEL OF A SOCIAL PROGRAMME AND ITS STRATEGIC ADVANTAGE
VENELIN TERZIEV
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
ЩО Е МУЛТИ ЛЕВЪЛ МАРКЕТИНГ?
ПЕТЪР КАЗАКОВ
СТ. ЕКСПЕРТ МАРКЕТИНГ, ИЗК ”МАРИЦА” - ПЛОВДИВ

 
ЕФЕКТИВНОСТТА И КЛЪСТЕРНИЯТ ПОДХОД
ИВАНКА СТАНЕВА
ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ КЪМ ИЗК „МАРИЦА” - ПЛОВДИВ

 
 
ТУРИЗЪМ
Рецензенти: доц. д-р Велико Великов, доц. д-р Венцислав Статев
 

TOURISM
Science reviewers: Assoc. Prof. Veliko Velikov, Ph.D.; Assoc. Prof. Vencislav Statev, Ph.D.
 

ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕСТИНАЦИИ – СЪЩНОСТ И РАЗВИТИЕ
ЛЮБЕН ХРИСТОВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
TOURIST DESTINATIONS - ESSENCE AND DEVELOPMENT
LYUBEN HRISTOV
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
ИНТЕРНЕТ И ТУРИСТИЧЕСКИ ПАЗАР
ЛЮБЕН ХРИСТОВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
INTERNET AND TOURIST MARKET
LYUBEN HRISTOV
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT – PLOVDIV

 
ГОЛЕМИТЕ И МАЛКИТЕ ШАМПИОНИ НА ТУРИЗМА
КРАСИМИР ЛЕВКОВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
THE GREAT AND THE SMALL CHAMPIONS OF TOURISM
KRASSIMIR LEVKOV
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND REGIONAL DEVELOPMENT

 
РОЛЯТА НА КОНСЕРВАЦИОННИЯ СТАТУС ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ИНТЕГРИРАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ В РЕЗЕРВАТ ”СОСКОВЧЕ”
ЗЛАТКА ГРИГОРОВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
THE ROLE OF THE CONSERVATION STATUS IN DEVELOPMENT OF INTEGRATED TOURISM PRODUCTS IN THE RESERVE "SOSKOVCHETO"
ZLATKA GRIGOROVA
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
 
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ
Рецензенти: доц. д-р Константин Цветков, доц. д-р Марияна Петрова
 
INFORMATION SYSTEMS AND TECHOLOGY
Science reviewers: Assoc. Prof. Konstantin Cvetkov, Ph.D.; Assoc. Prof. Mariana Petrova, Ph.D.
 
ЗА ОТНОСИТЕЛНОСТТА И ЗА ПРИНЦИПА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТТА В ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСТРАНСТВЕНО-ВРЕМЕВИЯ КОНТИНИУМ
РАДИ КАБАИВАНОВ, СВЕТЛОЗАР КАБАИВАНОВ
RELATIVITY AND THE PRINCIPLE OF UNCERTAINTY
IN INFORMATION-SPACE-TIME CONTINUUM
RADI KABAIVANOV, SVETLOZAR KABAIVANOV

 
ЗА ИНФОРМАЦИОННИЯ ВЗРИВ И ЗА ЕКСПОНЕНЦИАЛНОТО НАРАСТВАНЕ НА ЗНАНИЕТО НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
РАДИ КАБАИВАНОВ, СВЕТЛОЗАР КАБАИВАНОВ
ABOUT INFORMATION EXPLOSION AND EXPONENTIAL GROWTH OF KNOWLEDGE OF THE CIVILIZATION
RADI KABAIVANOV, SVETLOZAR KABAIVANOV

 
КОНТИНИУМНАТА МРЕЖА ОТ ПРИРОДНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ МАШИНИ НА КОНТИНИУМА ИНФОРМАЦИЯ-ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЕ- СЪЩНОСТ НА СЪЗИДАНИЕТО НА МИРОЗДАНИЕТО             
РАДИ КАБАИВАНОВ, СВЕТЛОЗАР КАБАИВАНОВ

 
ANALYZING THE PROCESS OF THE ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS BY THE HELP OF THE SOCIAL NETWORK ANALYSIS
DILEK ALTAŞ*, AHMET METE ÇİLİNGİRTÜRK*, VILDAN GÜLPINAR**
* DEPARTMENT OF ECONOMETRICS, ** INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
MARMARA UNIVERSITY, ISTANBUL 34722, TURKEY

 
 
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТЕХНОЛОГИИ / АГРОБИЗНЕС /
СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ - МАРТ'13

 
Рецензенти: доц. д-р инж. Димитър Димитров, доц. д-р Марияна Иванова
 
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF TECHNOLOGY / AGRIBUSINESS /
STUDENTS' SCIENTIFIC SESSION - MARCH'13

 
Science reviewers: Assoc. Prof. Eng. Dimitar Dimitrov, Ph.D.; Assoc. Prof. Mariyana Ivanova, Ph.D.
 
НАМАЛЯВАНЕ НА ОЗОНА В СТРАТОСФЕРАТА
ИВАНКА КИРОВСКА

 
МЕТОДИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИТЕ
ЮЛИЯ ЧЕРВЕНКОВА

 
ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ / ПО ПРИМЕРА НА ПРОЕКТА ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС/
ЕЛИСАВЕТА БОЖИЛОВА

 
ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ ВОДИ. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ВОДИТЕ
МАЯ ПЕТКОВА

 
ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
АНГЕЛИНА КОЛЕВА

 
ГЛОБАЛНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА АТМОСФЕРАТА
РЕЙХАН АДЕМ

 
ЗАМЪРСЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ВОДАТА
ДАНИЕЛА БАРДУКОВА

 
ПОСЛЕДСТВИЯТА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ АВАРИЯТА В ЧЕРНОБИЛ
БОЖИДАР КОПАРАНОВ

 

 
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО - ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ"

Рецензенти: доц. д-р инж. Димитър Димитров, доц. д-р Васко Василев
 
INTERNATIONAL CONFERENCE
"ORGANIC PRODUCTION – ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT"

Science reviewers: Assoc. Prof. Eng. Dimitar Dimitrov, Ph.D.; Assoc. Prof. Vasko Vasilev, Ph.D.
 
СТИМУЛИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ КООПЕРАТИВНИ МОДЕЛИ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
ОПИТЪТ НА ПРОЕКТ „НОВОТО ТРАКИЙСКО ЗЛАТО В БЪЛГАРИЯ”
ВЛАДИСЛАВ ПОПОВ
ФОНДАЦИЯ „АВАЛОН” – КЛОН БЪЛГАРИЯ
STIMULATION OF REGIONAL MODELS FOR COOPERATION OF ENTREPRENEURS
EXPERIENCE OF PROJECT ‘NEW THRACIAN GOLD’ IN BULGARIA
VLADISLAV POPOV
FOUNDATION „AVALON“ – BRANCH BULGARIA

 
 
ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО
И ТЪРГОВИЯ С БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ
МАРИЯНА ИВАНОВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

 
INTERNATIONAL CONFERENCE "ORGANIC PRODUCTION – ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT"
 
ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
"БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО - ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ"

 
НОРМАТИВНА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО
Министерство на земеделието и храните, Отдел “Биологично земеделие”, Дирекция “Растениевъдство”

 
ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА БИОПРОДУКТИ
Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция

 
СТИМУЛИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ КООПЕРАТИВНИ МОДЕЛИ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
ОПИТЪТ НА ПРОЕКТ „НОВОТО ТРАКИЙСКО ЗЛАТО В БЪЛГАРИЯ”
ВЛАДИСЛАВ ПОПОВ
ФОНДАЦИЯ „АВАЛОН” – КЛОН БЪЛГАРИЯ
STIMULATION OF REGIONAL MODELS FOR COOPERATION OF ENTREPRENEURS
EXPERIENCE OF PROJECT ‘NEW THRACIAN GOLD’ IN BULGARIA
VLADISLAV POPOV
FOUNDATION „AVALON“ – BRANCH BULGARIA

 
БИОЛОГИЧНО ЖИВОТНОВЪДСТВО
ВАЖНИ МОМЕНТИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ФЕРМАТА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ
ЗООИНЖ. ТЕНЧО ХРИСТОВ
ФОНДАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ „БИОСЕЛЕНА”

 
КРИТИЧНИ ТОЧКИ В ПРАКТИКАТА НА БИОЛОГИЧНОТО ПЧЕЛАРСТВО
ДИМО ДИМОВ
СДРУЖЕНИЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ПЧЕЛАРСТВО

 
ORGANIC FARMING IN REPUBLIC OF MOLDOVA
VIOREL GHERCIU
PRORURALINVEST, MOLDOVA

 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БИОСЕКТОРА НА ПРАГА НА
НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА ОСП 2014 – 2020
АЛБЕНА СИМЕОНОВА
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ „БИОПРОДУКТИ”, ЧЛЕН НА IFOAM

 
ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО
И ТЪРГОВИЯ С БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ
МАРИЯНА ИВАНОВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ