Година II, бр. 3, юли - септември 2013

 
 
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
 

Университетско издание за наука  НОВО ЗНАНИЕ  ISSN 1314 -5703
 
Адрес на редакцията: Пловдив 4003, бул. Дунав 78, тел. 0882009578; 032/960360
 
science@uard.bg
www.science.uard.bg

 
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Главен редактор: проф д-р Марияна Иванова
Секретари: Екатерина Арабска, Радка Димитрова
 
Научни рецензенти:
проф. д. соц. н. Пламен Братанов
доц. д-р Павлина Параскова
 
Корица:
Д. Димитров – ДИМ
Цочо Пеев
 
 
 
ПРЕДИМСТВАТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА АКРЕДИТАЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
проф. д-р инж. Димитър Димитров
Ректор на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

 
ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ
 
ДЪРЖАВНИТЕ РЕГУЛАТОРИ
Васко Василев
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

 
СЪЩНОСТ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПРОЦЕС В ОБРАЗОВАНИЕТО             
Огняна Стоичкова
Вихра Димитрова
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

 
ОЩЕ ЕДНА ИДЕЯ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
Евгений Стоянов
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
ANOTHER IDEA FOR OPTIMIZATION OF ORGANIZATIONAL ELABORATION
Evgeniy Stoyanov
University of agribusiness and rural development

 
БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ – РЕАЛНОСТ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ
Наньо Нанев
Институт за изследване и развитие на храните - Пловдив
Керанка Недева
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
THE BULGARIAN AGRICULTURE - REALITIES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT
Nanyo Nanev
Food and research development institute - Plovdiv
Keranka Nedeva
University of agribusiness and rural development

 
ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ В КРАЯ НА ХХ И НАЧАЛОТО НА ХХІ ВЕК. ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМИ
Kрасимир Левков
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

 
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ АКТИВИ КАТО ОБЕКТ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ
Станислава Панчева
IDENTIFICATION OF BIOLOGICAL ASSETS AS AN OBJECT OF ACCOUNT REPORTING
Stanislava Pancheva

 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ И ГРУПИРАНЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ АКТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ИМ ОТЧИТАНЕ
Станислава Панчева
POTENTIALITIES FOR CLASSIFICATION AND GROUPING OF BIOLOGICAL ASSETS FOR THE NEEDS OF THEIR ACCOUNTING
Stanislava Pancheva

 
ПРОБЛЕМИ ПРИ ГРУПИРАНЕТО, ПРИЗНАВАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА БИОЛОГИЧНИТЕ АКТИВИ В АГРАРНИЯ СЕКТОР
Станислава Панчева
PROBLEMS IN GROUPING, RECOGNITION AND RATING OF BIOLOGICAL ASSETS IN AGRICULTURE
Stanislava Pancheva

 
КОМУНИКАЦИОННИТЕ БАНКОВИ СТРАТЕГИИ – ПЛАН ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ БАНКАТА И ПАЗАРА
Мариана Г. Асенова
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

 
ДИСТРИБУЦИОННИ БАНКОВИ СТРАТЕГИИ – ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО
Мариана Г. Асенова
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА СРАВНИТЕЛНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА ИКОНОМИКАТА
Керанка Недева
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
METHODOLOGICAL ISSUES OF COMPARATIVE ADVANTAGE ECONOMY
Keranka Nedeva
University of agribusiness and rural development

 
МОДЕЛНО МИСЛЕНЕ И КОНЦЕПТУАЛНО РАЗВИТИЕ В АРХИТЕКТУРАТА НА ЕДИННАТА ОРГАНИЗАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНСКИ КОНТРОЛ
Евгений Стоянов
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
MODEL THINKING AND CONCEPTUAL DEVELOPMENT IN THE ARCHITECTURE OF SINGLE ORGANIZATIONAL SYSTEMS FOR MANAGEMENT CONTROL
Evgeniy Stoyanov
University of agribusiness and rural development

 
СОЦИАЛНАТА АДАПТАЦИЯ КАТО СОЦИАЛЕН ПРОЦЕС ПРИ АДАПТАЦИЯТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ
Венелин Терзиев
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
Севдалина Димитрова
Национален военен университет „Васил Левски” - Велико Търново

 
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
 
ЕТАПИ OT СЪЗДАВАНЕTO НА ПРОИЗВОДСТВЕН ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ОПИТ ОТ СТЕВИЯ (STEVIA REBAUDIANA B.)
Елена Николова
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
STAGES OF CREATING A PRODUCTION EXPERIMENTAL TRY OF STEVIA REBAUDIANA B.             
Elena Nikolova
University of agribusiness and rural development

 
СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ И ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА СВЕЖИ РАСТИТЕЛНИ СУРОВИНИ
Боряна Бръшлянова1, Габор Живанович1, Мария Марудова2
1Институт за изследване и развитие на храните - Пловдив
2ПУ „Паисий Хилендарски” - Пловдив
CONTEMPORARY ASPECTS AT FRESH RAW MATERIALS STORAGE AND QUALIFICATION
Boryana Brashlyanova1, Gabor Zsivanovits1, Mariya Marudova2
1Food research and development institute-Plovdiv
2Plovdiv university "Paisii Hiledarski"

 
ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ТЕКСТУРАТА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Габор Иван Живанович, Дида Исерлийска
Институт за изследване и развитие на храните - Пловдив
CHARACTERIZATION OF THE TEXTURE OF FOOD PRODUCTS
Gabor Ivan Zsivanovits & Dida Iserliyska
Food research and development institute - Plovdiv

 
 
ИЗСЛЕДВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА НА УЧАЩИ И РОДИТЕЛИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО
Тана Сапунджиева, Драгомира Бухалова, Илиана Милкова-Томова
Университет по хранителни технологии – Пловдив
STUDY OF PUPILS AND PARENTS AWARENESS FOR PREVENTION OF OBESITY
Tana Sapundzhieva, Dragomira Buhalova, Iliana Milkova-Tomova
University of food technology – Plovdiv

 
РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ АСОРТИМЕНТИ НАПИТКИ ОТ ПЪПЕШИ
Петя Иванова
Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив
DEVELOP NEW PRODUCTS BASED MELONS
Petya Ivanova
Institute for research and development of food – Plovdiv

 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 
ОЦЕНКА НА РЕГИОНАЛНАТА ОСИГУРЕНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И НАСЕЛЕНИЕТО ДО ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ       
Петко Аврамов
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
ASSESSMENT OF REGIONAL PROVISION AND ACCESSIBILITY OF SETTLEMENTS AND POPULATION TO TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN BULGARIA - CONDITION AND GUIDELINES FOR IMPROVING       
Petko Avramov
University of agribusiness and rural development

 
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ
 
АНАЛИЗ И РЕШЕНИЕ НА НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА WINDOWS СЪРВЪРНИТЕ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ НА MICROSOFT
Петрони Н. Петков
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Константин Ст. Цветков
ANALYSIS AND DECISION FOR THE MOST COMMON PROBLEMS OF MICROSOFT WINDOWS SERVER OPERATING SYSTEM
Petroni N. Petkov
Konstantin Preslavsky University of Shumen
Konstantin St. Tsvetkov