Студентска мобилност


Резултати от конкурс по програма "Еразъм+" за студентска мобилност с цел  обучение - Икономически университет – Варна

Информация за изпълнението на Програма Еразъм+ 
"Еразъм+" е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.
В програмата за 2021.2027 г. се обръща особено внимание на социалното приобщаване, екологичния и цифров преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот.

Студентската мобилност се осъществява в рамките на предварително сключени междуинституционални споразумения между изпращащия и приемащия университети. И двата университета следва да имат валидна Университетска Харта „Еразъм“.


За периода на своето обучение, студентите не заплащат в университета партньор:

- Академична такса за обучение;
- Такса за регистрация в приемащата институция;
- Такса за полагане на изпити;
- Такса за достъп до лаборатории;
- Такса за ползване на библиотеки.
 
В приемащото висше училище могат да бъдат събирани малки такси за ползване на помощни материали (фотокопия, лабораторни материали и др.), осигуровки, студентски съюзи, на същите основания, на които те се заплащат от студентите на приемащата институция.

Изпращащата българска институция следва да гарантира пълно признаване на престоя на обучение на своите Еразъм студенти в европейските висши училища посредством Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), чрез която натовареността на студента в учебния процес се измерва с кредити.***

За да кандидатствате и проведете мобилност през следващата академична година е необходимо да подготвите и подадете
 следните документи:

- Молба (по Образец, от сайта на ВУАРР);
- Уверение за студентски статут;
- 3бр. Декларации (от сайта на ВУАРР);
Learning Agreement for Studies/Traineeships (подписан от студент, приемаща и изпращаща институция);
Писмо-покана от работодател (за студентска мобилност с цел практика);


Телефон за контакт: 032/ 966 811 - Международен отдел ВУАРР - Пловдив
Email: erasmus@uard.bg  Единни европейски критерии за познанията по езици - Матрица за самооценка

Стъпки за организиране на студентска мобилност