Мобилност на персонала с цел преподаване


Мобилност на персонала с цел преподаване
 
Уважаеми преподаватели,
 
Отворена е процедура за кандидатстване и селекция на преподавателски и непреподавателски състав от ВУАРР за мобилност по програма Еразъм+. Изпращайте своите заявления в срок до 29.02.2024г. на посочените контакти.

За да проведете мобилност с цел преподаване по програма Еразъм+ е необходимо да подадете Заявление (по Образец) минимум месец по-рано в офиса на Международен отдел на ВУАРР – гр. Пловдив, етаж 1, стая №8, с посочени в него данни за участника, желан университет/организация за провеждане на мобилността и език на владеене.
В Заявлението се посочва планиран период или месец, в който мобилността ще бъде проведена в съответствие с календара и лекционните курсове в университета партньор.. 
 
Заявленията за филиали – Велико Търново и Русе, се подават в Учебен отдел на съответния филиал, спазвайки горепосочените изисквания.
Лице за контакт - доц. д-р Наталия Стоянова.

 

 
Критерии за селекция на преподавателски състав за провеждане на мобилност с цел преподаване:

Приоритет се дава на преподаватели:

- Осъществяващи мобилност за първи път;
- С много добро владеене на езика на приемащата институция;
- Когато мобилността е съществена част от учебната програма на приемащата институция;
- Когато мобилността води до разработването на нови учебни материали;
- Които са факултетни координатори или контактни лица по двустранни споразумения;
- Които съдействат активно при организиране на изходяща студентска мобилност с цел обучение или практика;
- Които съдействат активно за организиране обучението и престоя на входящи Еразъм студенти и преподаватели;
- Които имат разработени дисциплини на чужд език и са заявили готовност да обучават чуждестранни студенти;
- Когато мобилността ще бъде използвана за укрепване и развитие на връзките между катедрите и факултетите на институциите партньори, както и за подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество.
 

Повторно участие в рамките на една академична година по мобилност с цел преподаване или обучение, е възможно в случай, че има свободни места и неусвоени средства.
 
Преподавателска мобилност с цел преподаване:
 
- Изпращащата институция трябва да е Висше училище, притежаващо Еразъм Харта за Висше образование.
- Приемащата страна може да бъде висше училище, притежаващо Еразъм Харта за Висше образование, или всяка публична или частна организация, действаща активно на пазара на труда, или в областта на образованието, обучението и младежта.
Такива организации могат да бъдат:
- публично или частно, малко, средно или голямо предприятие (вкл. социално предприятие);
- публична институция на местно, регионално или национално ниво;
- социални партньори или представители на сферата на труда, включително стопански камари, занаятчийски сдружения/професионални асоциации и синдикати;
- изследователски институти;
- фондации;
- училище/институт/образователен център (на всяко ниво, от предучилищна възраст до средно образование, включително
професионалното образование и образованието за възрастни);
- организация с нестопанска цел, асоциация, НПО;
- организация, предоставяща кариерно ориентиране, професионално консултиране и информационни услуги.

Мобилността трябва да бъде осъществена в друга програмна страна, различна от страната на изпращащата институция и страната на пребиваване.
 
Продължителност на дейността:
От 2 дни (5 дни от и към държави партньори) до 2 месеца, без да се отчита времето за пътуване. За мобилност между държави по програмата, минималните 2 дни трябва да са последователни. В случай на поканен персонал от предприятия, минималната продължителност на мобилността между държавите по програмата е 1 ден.
Преподавателската дейност трябва да включва минимум 8 часа преподаване седмично (или по време на престой, по-кратък от една седмица). Ако мобилността трае по-дълго от една седмица, минималният брой на учебните часове за непълна седмица трябва да бъде пропорционален на продължителността на тази седмица. Прилагат се следните изключения:

- няма минимален брой преподавателски часове за поканени служители от предприятиям
- ако преподавателската дейност е съчетана с дейност за обучение в рамките на един период зад граница, минималният брой преподавателски часове седмично (или по време на престой, по-кратък от една седмица) се намалява на 4 часа.
 
Един ден след приключване периода на мобилност, всеки участник в програма Еразъм+ получава автоматичен имейл на електронната си поща, която е посочил в Програмата си за преподаване, съдържащ линк с въпросник, който трябва да бъде попълнен и изпратен онлайн чрез бутона SUBMIT в края на въпросника.
Попълването и успешното изпращане онлайн на отчета от преподавателя е важно условие, за да бъде мобилността призната.
 
Образци на документи за кандидатстване по преподавателска мобилност с цел преподаване:
 
molbaTM.doc 
Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement