Мобилност на персонала с цел обучение


Уважаеми преподаватели и служители,

Отворена е процедура за кандидатстване и селекция на преподавателски и непреподавателски състав от ВУАРР за мобилност по програма Еразъм+. Изпращайте своите заявления в срок до 29.02.2024г. на посочените контакти.
 
За да проведете мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ в желан от Вас университет/организация, е необходимо да подадете Заявление (по Образец) минимум месец по-рано в офиса на Международен отдел на ВУАРР – гр. Пловдив, етаж 1, стая №8, с посочени в него данни за участника, ниво на владеене на език според ЕКФ, планиран период или месец, в който мобилността ще бъде проведена.
Препоръчително е участието в организирани международни и обучителни седмици по програма Еразъм+. 
 

Заявленията за филиали – Велико Търново и Русе, се подават в Учебен отдел на съответния филиал, спазвайки горепосочените изисквания.
Лице за контакт - доц. д-р Наталия Стоянова.
 

 
Критерии за селекция на преподавателски и непреподавателски състав за провеждане на мобилност с цел обучение:
 
Приоритет се дава на преподаватели и служители:
 
- Взимащи участие в организирана международна седмица по програма Еразъм+;
- Специализирани обучителни курсове с цел повишаване квалификацията и уменията на преподаватели и служители;
- Осъществяващи мобилност за първи път;
- Които са контактни лица по междуинституционални споразумения;
- С много добро владеене на езика на приемащата институция;
- Когато мобилността е пряко свързана с повишаване на квалификацията и практическите умения за изпълнение на дейностите във ВУАРР;
- Когато мобилността ще бъде използвана за укрепване и развитие на връзките между катедрите и факултетите на институциите партньори, както и за подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество.
 

Продължителност на дейността:
От 2 дни (5 дни от и към държави партньори) до 2 месеца, без да се отчита времето за пътуване. За мобилност между държави по програмата, минималните 2 дни трябва да са последователни.
Максималният легитимен период на мобилността на персонала с цел обучение финансиран от ВУАРР по програма Еразъм+ е 1 седмица, равняващ се на 7 последователни дни, без да се отчита времето за пътуване.


Повторно участие в рамките на една академична година по мобилност с цел обучение, е възможно в случай, че има свободни места и неусвоени средства.

Членовете на персонала трябва да осъществят дейността за мобилност в държава по програмата или държава партньор, която е различна от държавата на изпращащата организация и тяхната държава на пребиваване.


Един ден след приключване периода на мобилност, всеки участник в програма Еразъм+ получава автоматичен имейл на електронната си поща, която е посочил в Програмата си за обучение, съдържащ линк с въпросник, който трябва да бъде попълнен и изпратен онлайн чрез бутона SUBMIT в края на въпросника.
Попълването и успешното изпращане на онлайн отчета е важно условие, за да бъде мобилността призната.
 
Образци на документи за кандидатстване - мобилност на персонала с цел обучение:

molbaSM.doc
Staff Mobility for Training Mobility Agreement