Бакалавър


Счетоводство

Студентите придобиват теоретични знания за същността на счетоводството и счетоводната информация, за връзката им с ос- новните функции на управлението на предприятието, за методите и техниките на създаване и използване на счетоводната информация, за нормативната уредба на счетоводството в България, както и за неговата организация в отчетно обособените структури. Обучението има за цел да подготви висококвалифицирани кадри с основни познания и умения за текущото счетоводно отчитане на стопанските операции и процеси, възникващи в предприятията; из- готвянето на годишния финансов отчет на предприятието, основан на правилното тълкуване и прилагане на постановките, заложени в МСФО, МСС и СС; анализ на финансовото състояние на предприяти- ята. Знанията от тази специалност дават възможности за профе- сионална реализация в публични и частни организации във всички сек- тори на икономиката: търговски, производствени, бюджетни, банко- ви, застрахователни и пенсионносигурителни предприятия, както и предприятията, осъществяващи счетоводна и одиторска дейност, органите на вътрешния контрол, Сметната палата, данъчна, митни- ческа администрация и т.н. Завършилите специалността придобиват образователно- квалификационна степен “Бакалавър” и професиoнална квалификация “Икономист”.
Квалификационна характеристика - Счетоводство

 
Учебен план Счетоводство - редовна форма
 
Учебен план Счетоводство - задочна форма
 

Учебен план Счетоводство - 2023 г.