Бакалавър


Управление на човешките ресурси

Специалността подготвя професионалисти със задълбочени теоретични знания и практически умения за развитие и рационално оползотворяване на човешкия капитал, като предлага компилация от знания и умения в областта на икономиката и бизнеса, социалните науки и психологията. Студентите се реализират като мениджъри по управление на човешките ресурси, ръководители и специалисти в HR отдели, консултанти в публичния сектор и в частния бизнес. Завършилите специалността придобиват образователно- квалификационна степен “Бакалавър” и професиoнална квалификация “Мениджър”. Управление на информационните системи Специалността предлага придобиване на знания и умения в об- ластта на проектирането и използването на съвременните бизнес и информационни системи и технологии; техническото и програм- ното осигуряване на бизнес процеси, статистически анализ; създа- ването и поддържането на бази данни; осигуряване на комплексна защитеност на информационните ресурси; приложение на ИТ в упра- влението на бизнеса и администрацията и други. Завършилите специалността придобиват образователно- квалификационна степен “Бакалавър” и професиoнална квалификация “Мениджър”.
Квалификационна характеристика - Управление на човешките ресурси
 
Учебен план Управление на човешките ресурси - редовна форма
 
Учебен план Управление на човешките ресурси - задочна форма
 


Учебен план Управление на човешките ресурси - 2023 г.