Специалности и форми на обучение


Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
 
Форма на обучение
Специалност
редовна задочна дистанционна
Стопанско управление1 2 семестъра
4 семестъра
2 семестъра
4 семестъра
2 семестъра
4 семестъра
Стопанско управление1
Обучение на английски език
2 семестъра 2 семестъра 2 семестъра
Стопанско управление1
Обучение на руски език
2 семестъра 2 семестъра 2 семестъра
Стопанско управление със специализация „Управление на агробизнеса“ – на български език2 3 семестъра
5 семестъра
3 семестъра
5 семестъра
3 семестъра
5 семестъра
Стопанско управление със специализация „Управление на агробизнеса“ – на английски език2
Международна магистърска програма
Agribusiness Management MBA (AGRIMBA)
3 семестъра
5 семестъра
3 семестъра
5 семестъра
3 семестъра
5 семестъра
Стопанско управление със специализация „Национална сигурност“2   3 семестъра
5 семестъра
 
Управление на проекти1   2 семестъра
4 семестъра
2 семестъра
4 семестъра
Управление на селските райони1 2 семестъра
4 семестъра
2 семестъра
4 семестъра
 
Управление на общините със специализация „Регионално планиране и развитие“2   3 семестъра
5 семестъра
 
Артмениджмънт3   3 семестъра  
Административно-информационен мениджмънт3   3 семестъра  
Управление на комуникационните системи3   3 семестъра  
Здравен мениджмънт3   3 семестъра  
Мениджмънт на храните и храненето3   3 семестъра  
Мениджмънт на храните и храненето3
Обучение на английски език
  3 семестъра  
Мениджмънт на човешките ресурси1 2 семестъра
4 семестъра
2 семестъра
4 семестъра
2 семестъра
4 семестъра
Мениджмънт на човешките ресурси1
Обучение на английски език
2 семестъра 2 семестъра 2 семестъра
Мениджмънт на човешките ресурси1
Обучение на руски език
2 семестъра 2 семестъра 2 семестъра
Спортен мениджмънт1   2 семестъра
4 семестъра
 
Мениджмънт и бизнес психология1   2 семестъра
4 семестъра
 
Медиен мениджмънт7   2 семестъра
3 семестъра
4 семестъра
 
 
 
Професионално направление: ИКОНОМИКА
 
Форма на обучение
Специалност
редовна задочна дистанционна
Икономика и управление на агробизнеса4   2 семестъра
4 семестъра
 
Икономика и управление на регионите със специализация „Маркетинг в публичния сектор“6   3 семестъра
5 семестъра
 
Икономика и управление на регионите със специализация „Туризъм“6   3 семестъра
5 семестъра
 
Финанси и банково дело4 2 семестъра
4 семестъра
2 семестъра
4 семестъра
2 семестъра
4 семестъра
Финанси и банково дело4
Обучение на английски език
2 семестъра
4 семестъра
2 семестъра
4 семестъра
2 семестъра
4 семестъра
Финанси и банково дело4
Обучение на руски език
2 семестъра
4 семестъра
2 семестъра
4 семестъра
2 семестъра
4 семестъра
Счетоводство и одит4   2 семестъра
4 семестъра
 
Международен бизнес5   2 семестъра
3 семестъра
4 семестъра
 
Бизнес логистика6   3 семестъра
5 семестъра
 

 
 
 
1 Продължителност на обучението:
2 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от професионални направления 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика
4 семестъра за завършилите ОКС „Професионален бакалавър”от професионално направление 3.7. Администрация и управление
4 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от други професионални направления
 


 
2 Продължителност на обучението:
3 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от професионални направления 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика
5 семестъра за завършилите ОКС „Професионален бакалавър”от професионално направление 3.7. Администрация и управление
5 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от други професионални направления
Приемът на студенти в международната магистърска програма AGRIMBA се осъществява с приемен изпит по английски език или със сертификат за владеене на английски език – ниво Advanced.
 


 
3 Продължителност на обучението:
3 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър” или „Магистър”/от всички професионални направления/
За специалността „Здравен мениджмънт“ обучението е в рамките на една учебна година в 3 модула.
 


 
4 Продължителност на обучението:
2 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от професионални направления 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика
4 семестъра за завършилите ОКС „Професионален бакалавър”от професионално направление 3.8. Икономика
4 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от други професионални направления
 


 
5 Продължителност на обучението:
2 семестъра за завършилите специалност: „Международни отношения“, „Международни икономически отношения“, „Международен бизнес“
3 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от професионални направления 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика
4 семестъра за завършилите ОКС „Професионален бакалавър”от професионално направление 3.8. Икономика
4 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от други професионални направления
Приемът на студенти се осъществява с приемен изпит по английски език или със сертификат за владеене на английски език – ниво Advanced.
 


 
6 Продължителност на обучението:
3 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от професионални направления 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика
5 семестъра за завършилите ОКС „Професионален бакалавър”от професионално направление 3.8. Икономика
5 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от други професионални направления
 


 
7 Продължителност на обучението:
2 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от професионални направления 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика
3 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от други професионални направления
4 семестъра за завършилите ОКС „Професионален бакалавър”от професионално направление 3.7. Администрация и управление