Интензивни езикови курсове Еразъм


1. Интензивните езикови курсове Еразъм (ИЕКЕ), инициатива на Европейската комисия, са специализирани курсове за изучаване на по-малко разпространените европейски езици. ИЕКЕ предоставят на студенти (преподаватели) възможността да изучават езика на приемащата ги държава за период от 3 до 8 седмици във висши училища от приемащата ги държава.

ИЕКЕ се провеждат в следните страни за допустимите езици, посочени в скоби: Белгия (нидерландски), България (български), Хърватия (Хърватски), Кипър (гръцки), Чешка република (чешки), Дания (датски), Естония (естонски), Финландия (фински и шведски), Гърция (гръцки), Унгария (унгарски), Исландия (исландски), Италия (италиански), Латвия (латвийски), Литва (литовски), Малта (малтийски), Нидерландия (нидерландски), Норвегия (норвежки), Полша (полски), Португалия (португалски), Румъния (румънски), Словакия (словашки), Словения (словенски), Испания (баски, валенсиански, каталунски и галицийски езици), Швеция (шведски), Швейцария (италиански) и Турция (турски).

Английски, немски, френски и испански (кастилски) не са допустими за ИЕКЕ.

2. Право на участие в ИЕКЕ имат само студенти (преподаватели), които са одобрени за участие в мобилност по Еразъм за съответната академична година.

3.

а) Студентите и преподавателите, одобрени за участие в Студентската и Преподавателската мобилност по програма ЕРАЗЪМ, имат право да кандидатстват и да получат индивидуален грант за участие в Интензивни езикови курсове Еразъм (ИЕКЕ) в страната, в която им предстои да бъдат Еразъм студенти или преподаватели.

б) Участниците в ИЕКЕ не заплащат такса за участие в курсовете. Допустими са такси за екскурзии и други подобни мероприятия, както и други малки такси, които Еразъм студентите и преподавателите следва да заплатят по време на своя Еразъм период.

в) Еразъм студентите и преподавателите, желаещи да участват в езиковите курсове Еразъм, следва да попълнят и подадат в „Международен отдел” апликационен формуляр (по образец на НА), в който посочват своя избор на езиков курс и мястото на обучение. На база на подадените апликационни формуляри се организира процедура по селекция на участниците.

г) Списъкът с организиращите ИЕКЕ институции за всяка държава участничка в програма Еразъм може да бъде намерен на страницата на Европейската комисия.

4. След получаване на потвърждение от институциите организатори, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите подготвя и изпраща в НА Еразъм досиетата на одобрените Еразъм студенти и преподаватели. Досиетата съдържат:

- Копие от подписан и подпечатан протокол за проведен курс, от който да е видно, че студентът/преподавателят е избран за участие в мобилност по програма Еразъм през академичната година;

- Копие от апликационния формуляр за участие в ИЕКЕ, подаден от Еразъм студента/преподавателя;

- Копие от документа, издаден от институцията организатор на езиковия курс, с който се удостоверява, че Еразъм студентът/преподавателят е одобрен за участие в ИЕКЕ през академичната година.

5. Въз основа на получените документи от висшите училища, НА Еразъм сключва с одобрените за участие в ИЕКЕ Еразъм студенти и преподаватели индивидуални договори за финансиране.

6. В случай, когато ИЕКЕ се провеждат по време на Еразъм периода на студента или преподавателя, последните нямат право на индивидуален ИЕКЕ грант, освен ако отпускането на такъв е оправдан поради наличието на извънредни разходи по участието в курсовете и е предвиден от организиращите ИЕКЕ институции.