Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища


Процедура за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища с цел достъп до по-нататъшно обучение в системата на висшето образование във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
В изпълнение и допълнение на Закона за висше образование – чл. 21, т. 13Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и Правилника на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и признаване на ОНС „доктор” и научната степен „доктор на науките”, придобити в чуждестранни висши училища или научни организации, кандидатите, желаещи признаване на висше образование във ВУАРР или заемане на академична длъжност, подават следните документи в сградата на ВУАРР – Пловдив, ет. 2, зала 8, лица за контакти - Михаела Анастасова, тел.: 0882 009 516, email: recognition@uard.bg:

1. Заявление по образец:
- Формуляр на заявление за признаване на висше образование придобито в чужбина: изтеглете в PDF format или DOC format.
- Формуляр на заявление за признаване на период на обучение: изтеглете в PDF format или DOC format.
- Формуляр на заявление за признаване на ОНС "доктор" и научна степен "доктор на науките": изтеглете в PDF format или DOC format

2. Оригинал и копие на дипломата за висше образование или нотариално заверено копие съгласно Правилника за легализациите или друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава;
3. Оригинал и копие на приложението към дипломата или нотариално заверено копие съгласно Правилника за легализациите, както и оригинал и копие на европейско дипломно приложение, ако притежават такова;
4. В случай на подадено заявление за признаване на завършени периоди на обучение, заявителят следва да предостави оригинална академична справка или аналогичен документ.
5. Копие на документ за самоличност и документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава;
5. Други документи, които според заявителя имат значение за исканото признаване;
6. Декларация-съгласие за обработване на лични данни: изтеглете в PDf format или DOC format;
7. Документ за платена административна такса;
8. Други документи, които според заявителя имат значение за исканото признаване.

Документите по т. 2 - 5, с изключение на европейското дипломно приложение, се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с разпоредбите (регламенти) на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при липса на такива разпоредби - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа. Документът, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, представен на чужд език, трябва да бъде придружен с превод на български език.
 
На основание чл. 12 от Наредбата не се допуска до оценяване за съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България:
- представен за признаване документ, които съществено се различава от държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България;
- документ, който не е диплома или друг аналогичен документ за висше образование и не е издаден при условията на чл. 4, ал. 1 от Наредбата;
- диплома, издадена от чуждестранно висше училище, признато от компетентен държавен орган на съответната държава по местонахождение на висшето училище за част от системата й на светско висше образование, но обучението е проведено в структури на територията на друга държава, които не са открити и не функционират по законоустановения ред;
- документ, удостоверяващ завършено висше образование, за който след извършване на проверка се установи, че не е издаден от съответното висше училище.

 

Регистри с признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища:
 
Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища 2013-2014

Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища 2014-2015

Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища 2015-2016


Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища 2015-2016-2

Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища 2015-2016-3

Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища 2017-2018


Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища 2017-2018-1

Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища 2017-2018-2

Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища 2017-2018-3


Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища 2017-2018-4

Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища 2018-2019-1

Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища 2018-2019-2


Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища 2018-2019-3

Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища 2018-2019-4

Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища 2018-2019-5

Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища 2019-2020-1

Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища 2019-2020-2

Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища 2019-2020-3

Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища 2019-2020-4

Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища 2019-2020-5

Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища 2019-2020-6

Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища 2020-2021-1

Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища 2020-2021-2E-mail: recognition@uard.bg