2012


Конкурс за “доцент”:
Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8. Икономика
Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
обявен в ДВ бр. 69/11.09.2012 г.
 
Кандидат: гл.ас. д-р Георги Петров Георгиев
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20.02.2013 г.


Конкурс за “доцент”:
Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8. Икономика
Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
обявен в ДВ бр. 69/11.09.2012 г.
 
Кандидат: гл.ас. д-р Бисер Йорданов Кръстев
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20.02.2013 г.