Приключили процедури 2016


В резултат на подадено искане от висшето училище (вх. № 609 / 07.10.2015 г.) и проведена процедура от НАОА, Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив получи програмна акредитация за докторска програма „Растениевъдство“ в професионално направление 6.1 Растениевъдство от област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина на основание обща оценка 8.88.

В резултат на подадено искане от висшето училище (вх. № 801 / 18.12.2015 г.) и проведена процедура от НАОА, Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив получи програмна акредитация за докторска програма „Финанси и банково дело“ в професионално направление 3.8 Икономика от област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки на основание обща оценка 8.75.