Почетни звания и отличияПочетните отличия се присъждат съгласно Правилника за устройството и дейността на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.

За заслуги в развитието на науката и висшето образование Академичният съвет има право да присъжда на български и чуждестранни граждани почетното звание Доктор хонорис кауза.
Носителите на званието могат ежегодно да изнасят публична лекция.


Ректорът връчва и други почетни отличия:

  • почетен знак;
  • почетен плакет;
  • медал;
  • почетна грамота.