Нормативна уредба


Закон за висшето образование
Закон за развитието на академичния състав в Република България
Закон за насърчаване на научните изследвания
Закон за кредитиране на студенти и докторанти
Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист"Европейска харта на изследователите и Кодекс за поведение при подбор за изследователи
The European Charter for Researchers § The Code of Conduct for the Recruitment of ResearchersВътрешни нормативни документи на ВУАРР

Правилник за устройството и дейността на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
Правилник за устройството и дейността на Филиал – Велико Търново (Русе) към Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
Наредба за прием, обучение и движение на студенти и докторанти
Правилник за реда на утвърждаване на учебната документация във ВУАРР
Правилник за организация на учебната дейност във ВУАРР
Правилник за формиране на учебната заетост на академичния състав във ВУАРР
Правилник за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във ВУАРР
Система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав
Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав във ВУАРР
Правилник за атестиране на академичния състав на ВУАРР
Правилник за атестиране на административния персонал на ВУАРР
Правилник за организиране и осъществяване на научноизследователската и консултантската дейност във ВУАРР
Правилник за устройството и дейността на Института за регионални изследвания към ВУАРР
Правилник за устройството и дейността на Центъра за професионална квалификация при ВУАРР
Правилник за устройството и дейността на Центъра за развитие на кариерата при ВУАРР
Правилник за академичен обмен на студенти, докторанти, преподаватели и непреподавателски състав на ВУАРР
Правилник за устройството и дейността на Студентския съвет на ВУАРР
Правила за организация на научноизследователската дейност на студентите, докторантите и специализантите
Правилник за обслужване на читателите в библиотеката при ВУАРР
Правилник за устройството, дейността, управлението и финансирането на Център за дистанционно обучение
Правилник за организацията на учебния процес в дистанционна форма на обучение
Система за контрол на качеството на обучението в дистанционна форма на обучение
Система за изпитване и оценяване на студентите в дистанционна форма на обучение
Справочник за организацията на достъпа до информационните ресурси на Интернет-системата за дистанционно обучение
Методика за оценка и избор на доставчици във ВУАРР
Методика за разработване на учебни материали и ресурси и трансферирането им в Интернет-системата за дистанционно обучение
Изисквания за разработване на учебни помагала на хартиен носител
Списък на екипа, осигуряващ обучението в дистанционна форма на обучение
Списък на техническите и комуникационните средства, използвани от студентите в дистанционна форма на обучение
Правила за разработване на учебни планове и учебни програми в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“ във ВУАРР
Правилник за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и признаване на ОНС „Доктор“ и научната степен „Доктор на науките“, придобити в чуждестранни висши училища или научни организации
Система за формиране и отчитане на учебната заетост на академичния състав в дистанционна форма на обучение
Правилник за организация и провеждане на обучението в образователната и научна степен „Доктор“
Система за планиране и контролиране развитието на кадрите във ВУАРР и тяхното хабилитиране
Правила за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност
Стандарт за провеждане на консултации в дистанционно обучение
Правила за провеждане на изпити в дистанционно обучение
Правилник за прилагане на политики и защитата на правата на интелектуалната собственост и комерсиализация на резултатите от научноизследователската дейност във ВУАРР
Правила при разпознаване и признаване на чуждестранни партньори за академично сътрудничество

Етичен кодекс на академичната общност на ВУАРР
Правилник за дейността на Етичната комисия на ВУАРР
Правилник за административно обслужване на студенти, специализанти и докторанти във ВУАРР
Правилник за разглеждането на сигнали за нередност и студентски жалби във ВУАРР

Правилник за организацията и провеждането на учебни практики на студентите от ВУАРР
Правила за осигуреност на обучението на студенти от определени целеви групи във ВУАРР
Правила за провеждане на държавен изпит и защита на дипломна работа във ВУАРР

Стратегически план за развитие на ВУАРР-Пловдив през периода 2022-2030
Стратегия за развитието на научноизследователската дейност на ВУАРР за периода 2022-2030
Стратегически план за развитие и израстване на академичния състав на ВУАРР-Пловидив за прериода 2022-2030

Система за годишно планиране, отчитане и оценяване на научноизследователската дейност във ВУАРР
Правила за процедурни методи и средства за проверка на оригиналността и автентичността на дипломни и дисертационни работи, предотвратяване и санкциониране на изпитни измами и плагиатство във ВУАРР
Правила за условията и организацията на обучението при облекчен режим на следване и обучение по индивидуален учебен план
Правила за спазване на държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
Система за предоставяне на актуална и пълна информация за образователната и научноизследователската дейност на висшето училище
Стратегия за развитие на професионално направление 3.7. Администрация и управление във ВУАРР 2022 - 2030 г.
Стратегия за развитие на професионално направление 3.8. Икономика във ВУАРР 2022 - 2030 г.
Стратегия за дистанционно обучение във висше училище по агробизнес и развитие на регионите 2021 - 2025
Вътрешно-институционален план за действие по Програма "Еразъм+" във ВУАРР
Правила за организация и провеждане на електронно обучение, полагане на изпити и защита на дипломни работи във ВУАРР - Пловдив
Вътрешни правила за подаване на информация към регистрите за висше образование на МОН
Правилник за условията и реда за придобиване на научна степен Доктор на науките във ВУАРР
Правила за осъществяване на сътрудничество и съвместни дейности с партньори от бизнеса
Правила за организация на дейностите по споделяне на публикации с отворен достъп и публикуването им в Български портал за отворена наука (BPOS
)
Правилник за прилагане на европейската харта на изследователите и кодекс за поведение при подбор на изследователи
Правилник за устройството и дейността на департамент за езиково обучение, квалификация на учители и иновации към ВУАРР-Пловдив
Правилник за организация на издателската дейност във ВУАРР и дейността на академичното издателство Талант
Ръководство за ползване на Платформата за дистанционно обучение на ВУАРР