30 успешни годиниВисше училище по агробизнес и развитие на регионите е пълноправен партньор в консорциумите от Европейски университети, одобрени по втората покана по програма „Еразъм+“ през 2020 година. ВУАРР е сред първите пет български висши училища, част от Европейските университетски мрежи.

Алиансът ИНВЕСТ насочва своите дейности към студенти от трите цикъла на обучение – бакалавър, магистър и доктор, както и към академичния и неакадемичния персонал на партниращите висши училища: Словашки аграрен университет в Нитра, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Университет на Тесалия, Гърция, Университет по приложни науки Карелия, Финландия, Университет по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Ниделандия. Предвижда се съвместно иновативно образование и учебни програми, прилагане на многоезично обучение, базирано на теоретична подготовка и придобиване на практически умения, мобилности.
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е правоприемник на Висше училище „Земеделски колеж“, основано на 23 октомври 1992 г. с Решение на Министерски съвет на Република България. Негов създател и дългогодишен ректор е проф. д-р Димитър Димитров.

С Решение на Народното събрание от 06.07.2011 г. (обн. ДВ бр.54 от 15.07.2011 г.) Висше училище „Земеделски колеж” се преобразува във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, което осъществява обучение в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”.
От 2012 г. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е член на Алианса на университетите от Централна и Източна Европа.

През 2015 г. ВУАРР става член на Асоциацията на Вишеградските университети - Visegrad University Association (VUA).От 2016 година ВУАРР е пълноправен член на Европейската асоциация на институциите от висшето образование (European Association of Institutions in Higher Education – EURASHE). Асоциацията е официално признат орган за представяне и защита интересите на специализираните висши училища на европейско ниво.
Институтът за регионални изследвания на ВУАРР е член на Международната федерация на движенията за биологично земеделие IFOAM.


Системата за управление на качеството във ВУАРР е сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2015.