Академичен съвет


Академичният съвет на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е орган за ръководство ма учебната и научната дейност на ВУАРР.


Заседания на Академичния съвет на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите


11.01.2017
1. Обсъждане и приемане на отчети за : Научноизследователската работа на ВУАРР за 2016 г.; Отчет за дейността на ИРИЗ и за дейността на катедрите на ВУАРР.
Докладва: доц. д-р Ервант Степанян
2. Работа по международни проекти
Докладва: проф. д-р Марияна Иванова
3. Промени в организационната структура на Института за регионални изследвания
Докладва: доц. д-р Ервант Степанян
4. Актуализиране на Плана на НИД на ВУАРР.
Докладва: ас. д-р Екатерина Арабска
5. Представяне на резултатите от участието в конкурси, обявени от Фонд ,, Научни изследвания‘‘ през 2016 г.
Докладва: ас. д-р Екатерина Арабска
6. Обсъждане на проектни предложения по Програмата на ЕС за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020.
Докладва: ас. д-р Екатерина Арабска
7. Членство на секция ,, Биологично земеделие‘‘ в IFOAM – Organics International
Докладва: проф. д-р Марияна Иванова
8. Обсъждане и приемане на определените тютори на студентите във ВУАРР в ОКС ,, Бакалавър‘‘ и ,, Магистър‘‘ в редовна и задочна форма на обучение.
Докладва: доц. д-р Г. Георгиев - декан
9. Обсъждане и приемане на документи: Правила за разработване на учебни планове и програми в ОКС ,,Бакалавър‘‘ и ,,Магистър‘‘ във ВУАРР. Правилник за реда на утвърждаване на учебната документация и Правилник за устройството и дейността на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.
Докладва: доц. д-р Патриция Георгиева
10. Актуализиране на учебни планове в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“
11. Разни
 
16.12.2016
1. Информация за проведената ,, Отчетна годишна научна конференция‘‘, състояла се на 1 и 2.12.2016 г. във ВУАРР – Пловдив.
Докладва: доц. д-р Е. Степанян
2. Информация за извършения вътрешен одит на 1 и 2.12.2016 г. от гл. ас. Антон Ганчев.
Докладва: проф. д-р М. Иванова
3. Обсъждане и приемане на Отчет за дейността на факултета по ,, Икономика и Управление‘‘ към ВУАРР за учебната 2015 – 2016 година.
Докладва: доц. д-р Г. Георгиев - декан
4. Обсъждане и приемане актуализирания академичен състав на ВУАРР по структурни звена.
Докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
 
10.11.2016
1. Информация на Експертния съвет при ВУАРР по признаване на дипломи и периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
Докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
2.Обсъждане и приемане на Правила за провеждане на държавен изпит и защита на дипломна работа; за осигуреността на обучението на студенти от определени целеви групи;Правилник за организацията и провеждането на учебни практики на студентите от ВУАРР – Пловдив; Правилник за дейността на Етичната комисия и Етичен кодекс на Академичната общност във ВУАРР. Правилник за разглеждането на сигнали за нередност и студентски жалби във ВУАРР – Пловдив, и за административното обслужване на студенти, специализанти и докторанти във ВУАРР.
Докладва: доц. д-р Патриция Георгиева
3. Разни
 
31.10.2016
1.Обсъждане на доклад за избор на академична длъжност ,, професор‘‘ към ВУАРР – Пловдив.
Докладва: доц. д-р Г. Георгиев /декан на факултета по ,, Икономика и управление‘‘/
2. Актуализиране състава на Академичния съвет на ВУАРР – Пловдив
Докладва: проф. д-р инж. Д. Димитров – Ректор на ВУАРР
 
29.09.2016
1.Предприемане на мерки за отразяване на препоръките на НАОА по отношение на акредитираната ДП по ,,Финанси и банково дело‘‘.
Докладва: проф. д-р М. Иванова
2. Решение за провеждане на Научно – практическа конференция ,, Ролята на фискалната политика на съвременния етап‘‘
Докладва: проф. д-р М. Асенова
3. Приемане на учебни планове за докторски програми ,, Финанси и банково дело‘‘;
Докладва: проф. д-р М. Асенова
 
09.09.2016
1. Обсъждане и приемане на информация относно провеждането на Годишната научна сесия на ВУАРР – Пловдив.
Докладва: доц. д-р Е. Степанян
Председател на НС на ИРИЗ
2. Разни
 
05.07.2016
1. Обсъждане и приемане на Доклад – самооценка по утвърдените от НАОА критерии за институционална акредитация на ВУАРР – Пловдив.
Докладва: доц. д-р П. Георгиева – зам. ректор
по акредитацията
2. Обсъждане и приемане на промени в Правилника за организация и провеждане на обучението в ОКС ,, Доктор‘‘
Докладва: доц. д-р Г. Георгиев - декан
3. Разни
 
10.06.2016
1. Обсъждане и приемане на Доклад за изпълнение на препоръките след решение на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация от 18.04.2013 г. / Протокол № 8/ относно институционална акредитация на ВУАРР – Пловдив – тригодишен период.
 Докладва: Доц. д-р П. Георгиева
/ зам. ректор по акредитацията /
2. Обсъждане и приемане на Стратегически план за развитие на ВУАРР – Пловдив за периода 2017 – 2022 година.
Докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
3. Актуализиране и допълнение на нормативните документи на ВУАРР относно програмна акредитация на докторска програма 6.1. Растениевъдство.
Докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
4. Обсъждане и приемане на Изисквания за разработване на учебни помагала на хартиен носител и Методика за разработване на учебни материали и ресурси и трансферирането им в интернет – системата за дистанционно обучение.
Докладва: доц. д-р П. Петров
5. Актуализиране на Плана за НИД на ВУАРР – 2012 – 2020 г.
Докладва: доц. д-р Горяна Йонкова
6. Представяне на резултатите от проведени събития през месец Март 2016 г.
Докладва: проф. д-р Марияна Иванова
7. Включване на ВУАРР в Регистъра на научната дейност в Република България към МОН.
Докладва: доц. д-р Ервант Степанян
Ас. д-р Екатерина Арабска
8. Подготовка на отчети за научната дейност към МОН.
Докладват: доц. д-р Ервант Степанян
Ас. д-р Екатерина Арабска
9. Обсъждане на предложения за регистриране в МОН на научна инфраструктура.
Докладват: доц. д-р Ервант Степанян
Ас. д-р Екатерина Арабска
10. Подготовка и предоставяне на информация за институционална акредитация на ВУАРР.
Докладва: ас. д-р Екатерина Арабска
11. Обсъждане на стратегически документи във връзка с осъществяване на НИД във ВУАРР.
Докладва: Доц. д-р Ервант Степанян
12. Обсъждане на подадени проектни предложения
Докладва: проф. д-р Марияна Иванова
13. Обсъждане на преподавателски мобилности.
Докладва: проф. д-р Марияна Иванова
14. Разни
 
03.06.2016
1. Обсъждане и приемане на доклад по прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав в рамките на 3 – годишния следакредитационен период.
Докладва: проф. д-р М. Иванова / председател на съвета по качеството /
2. Обсъждане на предложение за атестиране на академичния състав на ВУАРР – Катедра ,, Регионално развитие и туризъм‘‘.
Докладва: доц. д-р Зл. Григорова – председател на Атестационната комисия
3. Разни.
 
05.04.2016
1. Обсъждане и приемане на Система за планиране и контролиране развитието на кадрите във ВУАРР и тяхното хабилитиране.
Докладва: проф. д-р М. Иванова / зам. ректор на ВУАРР /
2. Информация и вземане на решение относно участието на ВУАРР
Пловдив като партньор в ,, Transnational Cooperation Programme Interreg ,, Balkan – Mediterranean 2014 – 2020’’, approved by the European Commission – Decision C /2015/ 6619 / 25.09.2015.
Докладва : проф. д-р инж. Д. Димитров / ректор на ВУАРР – Пловдив /
3. Разни.
 
02.03.2016
1. Информация на Експертния съвет при ВУАРР по признаване на дипломи и периоди на обучение в чуждестранни висши училища
Докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
2. Кандидат-студентска кампания за български и чуждестранни студенти
Докладва: проф. д-р инж. Д. Димитров – ректор
3. Наемане на асистент чуждестранно лице, владеещо английски, немски и руски език и притежаващо магистратури в областта на хранителните технологии и икономиката
Докладва: проф. д-р инж. Д. Димитров – ректор
4. Обсъждане и приемане на проект за правилата за наблюдение и оценка на научно – изследователската дейност.
Докладва: доц. д-р Е. Степанян
5. Разни.
 
29.01.2016
1. Предварително обсъждане на проект за преобразуване на ВУАРР в РБУ / Регионален Бизнес Университет/ и пакет от учебни планове и програми към него за ОКС ,, Бакалавър‘‘; ,, Магистър‘‘ и ,, Доктор‘‘.
Докладва: проф. д-р инж. Д. Димитров – ректор на ВУАРР – Пловдив
2. Разни
 
08.01.2016
1. Обсъждане и приемане на завършващи отчети по НИД и приемане на предложения за нови научно – изследователски задачи.
доц. д-р Е. Степанян – председател на НС при ИРИЗ
2. Обсъждане и приемане на Стратегически план за развитие и израстване на академичния състав на Висше Училище по Агробизнес и Развитие на Регионите – гр. Пловдив за периода 2016 – 2020 г.
Докладва: проф. д-р М. Иванова / зам. ректор на ВУАРР/
3. Обсъждане и приемане на актуализация на Правилника за формиране на учебната заетост на академичния състав на ВУАРР
Докладва: доц. д-р П. Георгиева
4. Разни
 
14.12.2015
1. Приемане на доклада самооценка за програмна акредитация на докторска програма по 3.8 ,, Икономика‘‘ / финанси и банково дело/.
докладва: проф. д-р М. Асенова –ръководител катедра ,, Икономика и финанси‘‘
2. Информация за проведената отчетна годишна научна конференция на 03.12.2015 г.
докладва : доц. д-р Е. Степанян – директор на ИРИ
3. Информация на Експертния съвет при ВУАРР по признаване на дипломи и периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
Докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
4. Отчет на Академичния съвет за учебната 2014 / 2015 г.
Докладва: доц. д-р Г. Йонкова /секретар на АС/
 
23.10.2015
1. Информация за проведената на 16.10.2015 г. научна конференция на тема: ,,Проблеми и насоки на регионалното развитие в България‘‘
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
2. Информация за проведената на 16.10.2015 г. Кръгла маса – на тема: ,,Фермерски пазари‘‘.
Докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
3. Информация за участие на студенти на ВУАРР в различни форуми / семинари, срещи и конференции/.
Докладва : Антония Дамянова – председател на студентски съвет
4. Информация на Експертния съвет при ВУАРР по признаването на дипломи и периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
Докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
5. Разни
 
14.10.2015
1. Предложение за актуализиране състава на членовете на АС на ВУАРР
Докладва: проф. д-р инж. Д. Димитров – ректор на ВУАРР
2. Приемане на доклад – самооценка за програмна акредитация на докторска програма по 3.8 ,, Икономика / финанси и банково дело/’’.
Докладва: проф. д-р М. Асенова – р-л на к-ра ,, Икономика и финанси‘‘
3. Информация за проведената конференция ,, Дни на кариерата’’ във ВУАРР – Пловдив.
докладва: проф. д-р М. Иванова
4. Утвърждаване на проект за учебен план на Докторска програма по научна специалност в направление 3.8. ,, Икономика‘‘/ Финанси и Банково дело /.
Докладва: проф. д-р М. Асенова
р-л на к-ра ,, Икономика и финанси‘‘
5. Разни
 
25.09.2015
1. Обсъждане и приемане на Доклад – самооценка за програмна акредитация на докторска програма в област на висше образование – 6. ,, Аграрни науки и ветеринарна медицина‘‘. Професионално направление – 6.1. Растениевъдство; научна специалност ,, Растениевъдство‘‘.
Докладва: доц. д-р Св. Димитрова – директор на департамент
2. Информация за проведената финална международна конференция – ECVET - ,, Базирано обучение на преподаватели в областта на търговията с биохрани, съобразно системата за осигуряване на качество ,,ECO QUALIFY’’ / ECVET – ECOQUALIFY/, състояла се на 23.09.2015 г. в Новотел – гр. Пловдив.
Докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
3. Избор на комисия по атестирането на академичния състав на ВУАРР.
Докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
4. Информация относно: Правилник за наблюдение и оценка на научно – изследователската дейност, осъществена от висшите училища и научни организации, както и на дейността на фонд ,, Научни изследвания‘‘.
Докладва: доц. д-р Е. Степанян
5. Разни
 
17.07.2015
1. Обсъждане и приемане на нормативни документи на ВУАРР
Докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
2. Обсъждане и приемане организационната структура на ВУАРР – Пловдив.
докладва: проф. д-р инж. Д. Димитров
3. Утвърждаване на проект за учебен план на Докторска програма по научна специалност в направление 6.1. Растениевъдство
Докладва: доц. д-р С. Димитрова
4. Разни
 
05.06.2015
1. Обсъждане и приемане на доклад до САНК за изпълнение на препоръките от програмната акредитация на ПН 3.7. Администрация и управление.
Докладва: Проф. д-р Инж. Д. Димитров- Ректор на ВУАРР
2. Обсъждане приемането на нови специалности в ОКС ,, Бакалавър‘‘ и ,, Магистър‘‘ във ВУАРР.
Докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
3. Разни
 
26.05.2015
1. Обсъждане на предложения за избор на академичните длъжности: ,, професор‘‘ и ,, доцент‘‘ и научно жури във връзка с обявените конкурси в ДВ бр. 28/ 17.04.2015 г. 9 ДВ бр. 40.
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
2. Обсъждане на предложения за атестиране на академичния състав на катедрите : ,, Икономика и Финанси‘‘ и ,, Регионално развитие и туризъм‘‘.Приемане на нови бакалавърски и магистърски програми.
Докладват: проф. д-р М. Асенова и доц. д-р З. Григорова
3. Разни
 
13.05.2015
1. Обсъждане на предложения за номиниране на кандидати за членове към постоянните комисии по области на висшето образование в НАОА.
докладва: проф. д-р инж. Д. Димитров – ректор
2. Обсъждане на промени в Правилника за устройството, дейността, управлението и финансирането на Центъра за дистанционно обучение към ВУАРР;
3. Обсъждане на промени в Правилника за организацията на учебния процес в дистанционна форма на обучение във ВУАРР;
4. Обсъждане на промени в Методиката за разработване на учебни материали и ресурси и трансферирането им в Интернет системата за дистанционно обучение.
5. Информация на Експертния съвет при ВУАРР по признаването на дипломи и периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
6. Разни
 
24.04.2015
1. Информация за проведения ,, Ден на Земята – 22 април‘‘ с мото: ,, Време е да дадем пример‘‘.
Докладва: проф. д-р инж. Д. Димитров – ректор на ВУАРР
2. Разни
 
31.03.2015
1. Информация за проведената среща на 27.02.2015 г. с писателя Георги Господинов
докладва: проф. д-р инж. Д. Димитров
2. Информация за проведените мероприятия от страна на Студентски съвет при ВУАРР – Пловдив
докладва: проф. д-р М. Иванова
 
11.02.2015
1. Обсъждане на нови предложения за актуализиране плана за научно – изследователската работа във ВУАРР. докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова
2. Отчет за научно – изследователската дейност на Института за регионални изследвания през 2014 г. докладва: доц. д-р Е. Степанян – директор на ИРИ
3. Обсъждане на предложение и приемане на актуализирани и нови учебни планове и програми за ОКС ,, Магистър‘‘, за професионално направление ,, Администрация и управление‘‘.
докладва: доц. д-р Вяра Славянска
4. Разни
 
12.01.2015
1. Обсъждане и приемане на завършващи отчети по НИД и приемане на предложения за нови научно – изследователски задачи:
Докладват: проф. д-р. Л. Христов – председател на НС при ИРИ
доц. д-р Св. Димитрова – научен секретар
 
18.12.2014
1. Информация за проведения вътрешен одит на ВУАРР – Пловдив на 1- ви и 2.XII.2014 г. от гл. ас. Ганчев.
Докладва: проф. д-р. М. Иванова – зам. ректор
2. Годишен отчет на АС за учебната 2013 - 2014 г.
Докладва: доц. д-р Г. Йонкова – секретар на АС
3. Разни
 
20.11.2014
1. Приемане на документацията за искане за откриване на процедура за акредитация на докторска програма по направление 3.8 ,, Икономика / финанси и банково дело/’’.
Докладва: доц. д-р Патриция Георгиева
2. Информация за проведената конференция ,, Дни на кариерата’’ във ВУАРР – Пловдив.
докладва: проф. д-р М. Иванова
3. Разни
 
20.10.2014
1. Информация за проведената четвърта международна научна конференция от 7-9 октомври 2014 г. в Новотел - Пловдив на тема: ,, Климатични промени, икономическо развитие, околна среда и човешки ресурси. Регионално развитие на страните от Централна и Източна Европа.''
докладва: проф. д-р М. Иванова - зам. ректор
2. Обсъждане откриването на процедура за академичната длъжност ,, доцент'' по научна специалност ,, Екология и опазване на екосистемите''.
Докладва: доц. д-р Св. Димитрова - директор на департамент
3. Информация на Експертния съвет на ВУАРР по признаването на диплома и периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
Докладва: проф. д-р М. Иванова – председател на ЕС
4. Разни
 
08.09.2014
1. Обсъждане на предложение за нова магистърска специалност за 2014 – 2015 г.
Докладва: проф. д-р инж. Д. Димитров - ректор
2. Информация за програмната акредитация на ВУАРР, съгласно решение на Акредитационния съвет на НАОА от 28.07.2014 г.
докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
3. Разни
 
5.6.2014
1. Обсъждане и приемане на Доклад за изпълнение препоръките след решение на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация от 18.04.2013 г., относно институционалната акредитация на ВУАРР – Пловдив.
докладва: проф. д-р инж. Д. Димитров – ректор на ВУАРР
2. Обсъждане на резултатите от проведената национална Научно – техническа конференция с международно участие на тема:
,, Екология и здраве 2014’’, - Пловдив
докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
3. Информация за избора на научно жури за академичната длъжност ,, Доцент’’ по специалност: ,, Социално управление’’
докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
4.Обсъждане на предложения за атестиране на членове на академичния състав на ВУАРР, съгласно утвърден график от ректора – проф. д-р инж. Димитър Димитров.
Докладва: проф. д-р М. Иванова – председател на Атестационната комисия
5. Разни
 
21.3.2014
1. Актуализиране на учебния план за специалността ,, Управление на информационните системи’’ за ОКС ,, Бакалавър’’ за редовна и задочна форма на обучение.
Докладва: проф. д-р инж. Д. Димитров - ректор на ВУАРР
2. Актуализиране на организационно – функционалната структура на ВУАРР – Пловдив, съобразно образователния профил на висшето училище.
Докладва: проф. д-р инж. Д. Димитров – Ректор на ВУАРР
3. Разни
 
10.1.2014
1. Обсъждане и приемане на завършващи отчети по НИД и приемане на предложения за нови научно – изследователски задачи.
Докладват: проф. д-р В. Василев – председател на НС на ИРИ ; доц. д-р Св. Димитрова – научен секретар
2. Информация на експертния съвет при ВУАРР по признаването на дипломи и периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
Докладва: проф. д-р М. Иванова – председател на ЕС
3. Разни.
 
22.11.2013
1. Информация за проведения семинар на тема: ,, Насърчаване на трансфера на иновации в биопроизводството и развитието на регионите’’.
Докладва: проф. д-р М. Иванова - зам. ректор
2. Информация на Експертния съвет при ВУАРР по признаването на дипломи и периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
Докладва: проф. д-р инж. Д. Димитров – председател на ЕС.
3. Обсъждане и приемане на правила за разпознаване и признаване на чуждестранни партньори за академично сътрудничество.
Докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
4. Годишен отчет на АС за учебната 2012 – 2013 г.
Докладва: доц. д-р Г. Йонкова – секретар на АС
5. Разни
 
11.11.2013
1. Преструктуриране на Академично издателство на ВУАРР
2. Определяне целите и задачите на издателството през следващата година
3. Обсъждане и приемане на решение за даване име на Академично издателство на ВУАРР
 
11.10.2013
1. Приемане и утвърждаване на новия академичен състав на основните звена на ВУАРР за учебната 2013/2014 година
Докладва: проф. д-р инж. Д. Димитров - Ректор
2. Разни
 
20.9.2013
1. Информация за проведените студентски научни сесии по катедри и департамент за учебната 2012 – 2013 г. и планиране на нови за учебната 2013 – 2014 година.
Докладва: проф. д-р О. Стоичкова - декан на факултет по
,, Икономика и управление’’
2. Приемане и утвърждаване на комисия за атестиране на академичния състав на ВУАРР.
Докладва: проф. д-р В. Василев- зам. ректор
3. Обсъждане на предложения за обявяване на конкурси за академичните длъжности ,, доцент’’ и ,,професор’’.
Докладва: проф. д-р В. Василев – зам. ректор
4. Обсъждане и приемане на система за планиране и контролиране развитието на кадрите във ВУАРР и тяхното хабилитиране.
Докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
5. Разни
 
10.7.2013
1. Обсъждане и приемане на Доклад - самооценка за програмна акредитация на професионалното направление 3.8 ,, Икономика’’ за ОКС ,, Бакалавър’’ и ,, Магистър’’
докладва проф. д-р Огняна Стоичкова – Декан на Факултет по ,, Икономика и управление’’.
2. Обсъждане и приемане на Доклад – самооценка за програмна акредитация на професионално направление 3.7. ,, Администрация и управление ’’ за ОКС ,, Бакалавър’’ и ,, Магистър’’
Докладва доц. д-р Марияна Иванова – зам. ректор по учебната дейност.
3. Утвърждаване новите учебни планове за всички специалности в двете направления – 3.7 и 3.8 за учебната 2013/ 2014 година
докладва доц. д-р Марияна Иванова – зам. ректор по учебната дейност.
4. Обсъждане на предложения за обявяване на конкурси за академична длъжност ,, професор’’ по съответните направления и специалности.
Докладва: проф. д-р М. Иванова – зам. ректор
5. Разни
 
28.6.2013
1. Обсъждане и приемане на отчети по завършващи и текущи научноизследователски задачи.
Докладва: доц. д-р Св. Тенова – секретар на НС при ИРИЗ
2 . Обсъждане и приемане научноизследователския план на ВУАРР за периода 2011-2016 година.
Докладва: доц. д-р Л. Христов - зав. „Научноизследователската и развойна дейност/
3т. Избор на комисия, която да проследява организационно – функционалната структура на ВУАРР, съобразена с образователния профил на висшето училище.
Докладва: проф. д-р инж. Д. Димитров – Ректор на ВУАРР
4т. Избор на екип за научните и творчески прояви на членовете на академичния състав на ВУАРР.
Докладва: проф. д-р В. Василев – зам. ректор на ВУАРР
5т. Разни
 
22.05.2013
1. Обсъждане на предложения за атестиране на членове на академичния състав на ВУАРР през учебната 2013/2014 г., съгласно утвърден график от ректора – доц. д-р инж. Д. Димитров
Докладва: доц. д-р М. Иванова - председател на Атестационната комисия
2. Разни
 
15.03.2013
1. Актуализация и утвърждаване на учебните планове и програми за професионално направление 3.8 ,, Икономика’’ и 3.7 ,, Администрация и управление’’ за ОКС ,, Бакалавър’’ и ,, Магистър’’ за учебната 2013/ 2014 година.
Докладва: доц. д-р М. Иванова - зам. ректор
2. Приемане на промени в състава на основните звена на ВУАРР за учебната 2013/2014 година.
Докладва: доц. д-р инж. Д. Димитров – Ректор на ВУАРР
3. Разни
 
15.2.2013
1. Обсъждане на предложения за обявяване на конкурси за академичната длъжност „доцент” и „професор” по съответните направления и специалности.
Докладва: доц. д-р В. Василев – зам.ректор
2. Приемане на план – график и програма за провеждане на ежегодните научни сесии за учебната 2012/ 2013 година по катедри и департамент.
Докладва: доц. д-р В. Василев – зам. ректор
3. Разни
 
11.1.2013
1. Обсъждане на предложение за нови специалности за учебната 2013 – 2014 г. за ОКС ,,Бакалавър’’ и ,,Магистър’’
Докладва: доц. д-р инж. Д. Димитров – Ректор на ВУАРР
2. Актуализиране на новите учебни планове за 2013/ 2014 г.
Докладва: доц. д-р М. Иванова – зам. ректор
3. Разни
 
7.12.2012
1. Приемане на документация по проект: BG051PO001 – 4.3.04 – 0056 ,, Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите’’.
Докладва: доц. д-р М. Иванова – зам. ректор – координатор на проекта
2. Разни
 
21.11.2012
1. Обсъждане и приемане на отчети по завършващи научно-изследователски задачи и плануване на нови.
Докладват: р-ли на катедри и Департамент
2. Годишен отчет за научно – изследователската дейност на ИРИЗ при ВУАРР.
Докладва: доц. д-р В. Василев – зам. ректор по НИД
3. Обсъждане на резултатите от проведената ,, Юбилейна научна конференция / 18.X.2012 г./ и 2-те научни студентски сесии.
Докладва: проф. д-р Огняна Стоичкова – Декан на факултета по ,, Икономика и Управление’’
4. Разни
 
15.10.2012
1. Предложение за избор на ,, Доктор хонорис кауза’’
Докладва: Докладва: доц. д-р М. Иванова – зам. ректор
2. Представяне на информация за работата на ЦПК / Център за Професионална квалификация /
Докладва: доц. д-р Св. Тенова – р-л на ЦПК
3. Разни
 
11.09.2012
Приемане и утвърждаване на учебните програми за ОКС ,, Магистър’’ и ,, Бакалавър’’ за учебната 2012/ 2013 година.
Докладва: доц. д-р М. Иванова / зам. ректор/
 
11.6.2012
1. Обсъждане Доклад – самооценка относно изпълнението на препоръките от Акредитационен съвет на НАОА по програмна акредитация на професионално направление 6.1. „Растениевъдство”.
Докладва: доц. д-р инж. Д. Димитров – ректор на ВУАРР
2. Обсъждане и приемане на Доклад – Самооценка за изпълнение препоръките на НАОА относно проекта за преобразуване на самостоятелно частно ВУ ,, Земеделски колеж ‘’ в гр. Пловдив / и филиалите му в гр. В. Търново и гр. Русе / във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.
Докладва: доц. д-р инж. Д. Димитров – ректор на ВУАРР
3. Обсъждане и приемане на Доклада – самооценка за институционална акредитация.
Докладва: доц. д-р инж. Д. Димитров – ректор на ВУАРР
4. Вземане на решение за обявяване на два конкурса за доцент по научната специалност с направление 05.02.05. ,, Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка ‘’ / Финанси и банково дело/
Докладва: доц. д-р В. Василев – ректор на ВУАРР; доц. д-р Мариана Асенова – р-л катедра ,, Икономика ‘’
5. Обсъждане на Стратегия за развитие на научно – изследователската дейност и формата на / заявка / за научен проект.
Докладва: доц. д-р В. Василев – зам. ректор
6. Разни
 
30.5.2012
1. Обсъждане на научен отчет за изпълнение на работна програма от втори етап на проект с вх. № ТК01/0526 на тема: ,,Изследване на условията и приоритетите за производство на храни от растителен и животински произход в Кърджалийска област’’.
Докладва: доц. д-р В. Василев
2. Актуализиране и утвърждаване на учебните планове в ОКС „Магистър” по специалности.
Докладва: доц. д-р М. Иванова – зам.ректор на ВУАРР
3. Разни
 
14.5.2012
1. Обсъждане на идеен проект Камерна Сцена ,, Под Липите''
Докладва: PRсекретарят на ВУАРР / ас. Величка Димова/
2. Обсъждане на проект ФЕСТИВАЛ ,, ПОД ЛИПИТЕ'' за любителско художествено и народно творчество.
Докладва: PRсекретарят на ВУАРР / ас. Величка Димова/
3. Разни
 
20.4.2012
1. Обсъждане на предложение за номиниране на кандидати за членове към постоянните комисии по области на висшето образование в НАОА.
Докладва: доц. д-р инж. Д. Димитров
2. Разни
 
11.11.2011
1. Обсъждане и приемане на Доклад – самооценка по направление 3.8: ,,Икономика’’ при ВУАРР.
Докладва: доц. д-р инж. Д. Димитров
2. Справка за актуалното състояние, заявения капацитет и утвърдения от НАОА капацитет за ВУАРР и филиалите в Русе и Велико Търново.
Докладва: доц. д-р М. Иванова
3. Обсъждане и приемане на Доклад – самооценка по направление 3.7 ,,Администрация и Управление’’
Докладва: доц. д-р инж. Д. Димитров
4. Приемане и утвърждаване на комисия за атестиране на Академичния състав на ВУАРР.
Докладва: доц. д-р В. Василев
5. Обсъждане и приемане на решение за подкрепа кандидатурата на проф. дсн. Димитър Брайков Мичев в конкурса за академик в БАН, в направление ,,Биологични науки’’.
Докладва: доц. д-р инж. Д. Димитров
6. Разни
 
13.10.2011
1. Утвърждаване на преподавателския състав
Докладва: доц. д-р инж. Д. Димитров
2. Приемане на учебната документация
Докладва: доц. д-р М. Иванова
3. Утвърждаване ръководителите на структурните звена
Докладва: доц. д-р инж. Д. Димитров
4. Запознаване с препоръките на Акредитационния съвет, дадени от НАОА с Решението за преобразуване
Докладва: доц. д-р М. Иванова
5. Вземане на решение за разработване на проект за повишаване на капацитета
Докладва: доц. д-р. инж. Д. Димитров
6. Обявяване на конкурси за професори и доценти
Докладва: доц. д-р. инж. Д. Димитров
7. Вземане на решение за издаване на годишник на ВУАРР
Докладва: доц. д-р. инж. Д. Димитров
8. Удостояване с почетното звание ,, Доктор хонорис кауза’’
Докладва: доц. д-р. инж. Д. Димитров/ доц. д-р М. Иванова
9. Утвърждаване на списък на техническите средства използвани от студентите при дистанционна форма на обучение и преподавателски състав
Докладва: доц. д-р П.Петров
10. Текущи
 
01.09.2011
1. Обсъждане и приемане на учебните планове по специалности при ВУАРР за учебната 2011 – 2012 година
Докладва: доц. д-р М. Иванова – Зам. Ректор
2. Обсъждане и приемане на документите от СУК на ВУАРР – гр. Пловдив
Докладва: доц. д-р Марияна Иванова – Зам. Ректор
3. Обсъждане и приемане на СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН за развитие и израстване на академичния състав на ВУАРР – Пловдив за периода 2011г. – 2016 г.
Докладва: доц. д-р инж. Д. Димитров – Ректор на ВУАРР
4. Разни