2016


Конкурс за “доцент”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.9. Туризъм
Научна специалност: Управленска етика и психология в туризма
обявен в ДВ бр.103 / 27.12.2016 г.

Кандидат: гл.ас. д-р Соня Йорданова Стефанова

Председател на научното жури: проф. д-р Златка Гошева Григорова

Рецензии:
проф. д-р Иван Гатев Марков
доц. д-р Ирена Кирилова Емилова

Становища:
проф. д-р Златка Гошева Григорова
проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова
доц. д-р Десислава Георгиева Вараджакова
доц. д-р Мариана Ангелова Ламбова
доц. д-р Борис Георгиев Тилов

Резюмета на научните трудове на гл.ас. д-р Соня Йорданова Стефанова

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 16.05.2017 г. от 16.00 ч.
в Заседателната зала на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78.

Конкурс за “доцент”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Научна специалност: Организация и управление извън сферата на матриалното производство (Здравен мениджмънт)
обявен в ДВ бр.97 / 06.12.2016 г.

Кандидат: д-р Таньо Пенев Стефанов

Председател на научното жури: проф. д-р Вяра Красимирова Славянска

Рецензии:
проф. д-р Миладин Александров Апостолов, д.м.н
проф. д-р Петър Христов Петров, д.м.н

Становища:
проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м
проф. д-р Вяра Красимирова Славянска
доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м
доц. д-р Борис Георгиев Тилов, д.м
доц. д-р Васил Писев Костов, д.м

Резюмета на научните трудове на д-р
 Таньо Пенев Стефанов, д.м

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 25.04.2017 г. от 11.00 ч.
в Заседателната зала на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78.

Конкурс за “доцент”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Научна специалност: Социално управление
обявен в ДВ бр.79 / 07.10.2016 г.

Кандидат: ас. д-р Екатерина Димитрова Кюскиева-Арабска

Председател на научното жури: проф. д-р Вяра Красимирова Славянска

Рецензии:
проф. д-р Цвета Йорданова Зафирова
проф. д-р Вяра Красимирова Славянска

Становища:
проф. д-р. Еленко Тихомиров Захариев
проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова
доц. д-р Радостина Телериг Бакърджиева
доц. д-р Вихра Димитрова Димитрова
доц. д-р Ивайло Янков Алексиев

Резюмета на научните трудове на ас. д-р Екатерина Димитрова Кюскиева-Арабска

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 23.02.2017 г. от 13.00 ч.
в Заседателната зала на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78.

20.09.2016 г.
Конкурс за “професор”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.9. Туризъм
Научна специалност: Регионално развитие и туризъм
обявен в ДВ бр.33/26.04.2016 г.

Кандидат: доц.  д-р Златка Гошева Григорова

Председател на научното жури: проф. д-р Иван Гатев Марков

Рецензии
Рецензия от проф.  д-р Николина Руенова Попова
Рецензия от проф.  д-р Иван Гатев Марков
Рецензия от проф. д-р Любен Димитров Христов

Становища
Становище от проф. д.г.н. Мария Стаматова Воденска
Становище от проф. д-р Георги Тодоров Сомов
Становище от доц. д-р Венцислав Статев Статев
Становище от доц. д-р Красимир Стоянов Левков

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Златка Гошева Григорова

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20.10.2016 г. от 14.00 ч.
в Заседателната зала на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78.

02.09.2016 г.
Конкурс за “доцент”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8 Икономика
Научна специалност: "Политическа икономия"
обявен в ДВ бр.33/26.04.2016 г.
 
Кандидат:  гл. ас. д-р Таня Пламенова Тодорова
 
Председател на научното жури: проф. д-р Мариана Георгиева Асенова-Великова
 
Рецензии
Рецензия от проф. д.н Методи Асенов Кънев
Рецензия от проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова
 
Становища
Становище от проф. д-р Мариана Георгиева Асенова-Великова
Становище от проф. д.н Евгений Николов Стоянов
Становище от доц. д-р Виржиния Иванова Здравкова
Становище от доц.  д-р Димитър Николов Найденов
Становище от доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев

 
Резюмета на научните трудове на гл. ас. д-р Таня Пламенова Тодорова

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 19.09.2016 г. от 13.30 ч.
в Заседателната зала на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78.