Актуализиране на учебните програми


BG051PO001-3.1.07-0043 АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВУАРР В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
28.05.2013 – 27.12.2014
 
Целева група „преподаватели“: В проекта са обхванати 51 бр. лица от целевата група.
Целева група „студенти“: В проекта са обхванати 4348 бр. студенти на ВУАРР.
 
Дейност 1. Анализ на специалностите (учебни планове и програми) в съответствие с конкретните потребности на бизнеса и изискванията на пазара на труда и включване на бизнеса в образователния процес на висшето училище
- събиране на информация за потребностите на бизнеса от знания и умения и анализ на това доколко специалностите в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" в двете професионални направления във висшето училище (Икономика и Администрация и управление), учебните планове и програми отговарят на тези потребности;
- активно включване на бизнеса и привличане на доказани специалисти от съответните браншове;
- проведено анкетно проучване на бизнес организации;
- организирани и проведени две кръгли маси с представители на бизнеса, организирани от Пловдивска обществена телевизия и излъчени директно в ефир с прeки включвания на зрители по телефона, на които се дискутираха въпроси, свързани с нуждите на бизнеса от кадри и научни разработки и начините за взаимодействие с висшите училища.
Кръгла маса 1
Какво се случи на първата кръгла маса: ВУАРР среща бизнеса - ПОТВ
Кръгла маса 2
Втора кръгла маса: ВУАРР се среща с бизнеса - ПОТВ
- организирани и проведени двустранни срещи между представители на висшето училище и представители на бизнес организации – има протоколи за проведените срещи;
- анализ на специалностите (учебни планове и учебни програми) в съответствие с конкретните потребности на бизнеса и изискванията на пазара на труда;
- публикуван на сайта на ВУАРР вариант на изготвения анализ;
- привлечени ключови експерти от бизнеса за участие в проекта и подписани договори за сътрудничество и съвместна дейност с бизнес организации във връзка с конкретни нужди от обучение и осигуряване на възможности за провеждане на практическото обучение и задължителната учебна практика, както и работни места след завършването на студентите
Отразяване в страницата на ВУАРР, ПоТВ и Фейсбук страниците на ВУАРР и на проекта, както и от други медии.
 
Дейност 2. Създаване на нови учебни програми и/или актуализиране на сегашните
Разработени:
- Инструкция за актуализиране на учебните програми по проекта
- Бланка на учебна програма
- Бланка на становище за актуализирана учебна програма
- Указания за актуализиране на учебните програми
В тясно сътрудничество с бизнеса са актуализирани учебните програми за 24 учебни дисциплини в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, включени в бакалавърските и магистърските програми на висшето училище, с цел подобряване качеството на обучение и повишаване на възможностите за професионална реализация на завършващите.
- 24 учебни дисциплини, по които са актуализирани учебните програми.
- 24 становища от експерти от бизнеса.
- Протоколи от заседания на основни звена на ВУАРР (факултет, катедри и департамент), на които са обсъждани и приети актуализираните учебни програми.
 
Дейност 3. Въвеждане на мерки за осъвременяване на начините на преподаване
- оборудвани зали с компютърно оборудване – вкл. интерактивни дъски, мултимедийни прожектори, система за отговори.
- обучени преподаватели.
 
Дейност 4. Апробиране на новите и/или актуализирани учебни програми в академична среда
- Подготовка на графици за обучения по актуализираните учебни програми
- График за включване на бизнеса в семинарните занятия за студенти
- График за семинар за преподаватели
- Програма за семинар за преподаватели
- Бланка на анкета за студенти за обратна връзка по актуализираните учебни програми от страна на студентите
- Бланка за анализ на анкети за студенти и становища от работодателите
- Протоколи от заседания на екипа за организация и управление
 
Студентите са включени не само като обучаеми в занятията по съответните дисциплини, но и в процеса на актуализиране на учебните програми с попълване на специално подготвена анкета, с което се осигури обратна връзка по време на провеждане на занятията и се усъвършенстваха допълнително актуализираните учебни програми.
Ключовите експерти от бизнеса направиха анализ на анкетите на студентите във връзка с актуализираните учебни програми.
В Дейност 4 бяха обхванати обучения – част от аудиторната заетост на студентите – лекции и семинарни занятия / упражнения, водени от хабилитирани преподаватели и асистенти на трудови или граждански правоотношения с ВУАРР. В семинарните занятия, които са част от аудиторната заетост, бяха включени и представители на бизнеса.
За целевата група на преподавателите са организирани 2 тридневни семинара – в Пловдив и във Велико Търново, на които бяха представени изпълнението на дейностите и резултатите по проекта, и по-конкретно актуализирането на учебните програми.
Актуален брой участници, обхванати от дейността:
4348 бр. студенти, попълнили анкетни карти
51 бр. преподаватели, участвали в семинари
45 бр. преподаватели, преподавали по новите учебни програми в два семестъра
 
Дейност 5. Включване на бизнеса в осъществяването на учебния процес
- организирани 21 тридневни семинара (на 19 теми) за студентите с участието на представители на бизнеса. 20 от тях направени и заснети съгласно проведената процедура за избор на изпълнител от ПОТВ.
Ключовите експерти и студентите участват в подготовката на семинарите (запознаване с материали по съответните дисциплини, подготовка на програми, презентации и други материали). В семинарите взеха активно участие и преподавателите на ВУАРР.
Счетоводни програмни продукти: 17-19.11.2014 г.
Взаимодействие на хотелиерските предприятия с туристическите агенции: 18-20.10.2014 г.
Влияние на бизнессредата върху фирмата / предприятието/: 8-10.10.2014 г.
Електронни форми на дистанционно обучение: 29-1.10.2014 г.
Ефективни способи за насърчаване на продажбите и тяхната практическа приложимост: 9-11.03.2014 г.
Изчисляване вероятности и прогнозиране на ключови променливи чрез нормално разпределение: 12-14.10.2014 г.
Изчисляване на VaR чрез Монте Карло симулация: 19-15.11.2014 г.
Класификация на информационните системи: 5-7.11.2014 г.
Основни принципи при биологичното земеделие. Сертифициране на биологичното стопанство: 9-11.10.2014 г.
Оценяване кредитния риск чрез модела KMV – Moody`s: 10-12.11.2014 г.
Оценяване кредитния риск чрез модела КМV- Moody`s: 18-20.11.2014 г.
Практики по управление и контрол на проекти: 13-15.03.2014 г.
Приложение на алтернативните видове туризъм в туристическите продукти (по примера на общини от Южен Централен регион): 17-19.03.2014 г.
Професия ‘‘Екскурзовод“ в перспектива ,,Пловдив 2019": 9-11.11.2014 г.
Разработване на методика за анализ на финансовото състояние на предприятието: 9-11.11.2014 г.
Разработване на методика за анализ на финансовото състояние на предприятието: 21-23.11.2014 г.
Стокова борсова търговия – технология за сключване на борсови сделки: 22-24.10.2014 г.
Торене и растителнозащитни практики в условията на биологичното производство: 6-8.10.2014 г.
Търговските банки – основни посредници в икономическия живот на страната: 21-23.10.2014 г.
Управление на риска в публичния и частния сектор: 15-17.03.2014 г.
Формиране на капитала на предприятието: техники, структура, оборот: 27-29 септември 2014 г.

- Във връзка с осигуряване на възможности за посещения на студентите с учебна цел в реална работна среда, ключовите експерти от бизнеса разработиха учебни програми за провеждане на практически занятия в организации от различни сфери. Програмите обхващат всички бакалавърски програми на ВУАРР.
- За осигуряване на практически занятия във фирми и организации бяха организирани и проведени два вида учебни практики (като част от извънаудиторната заетост на студентите по съответните дисциплини) – за студентите на ВУАРР-Пловдив в Пловдивска стокова борса (61 бр. участници), а за Филиал Велико Търново – Интелекти ЕООД (23 бр. участници).
- Във връзка с осигуряване на възможности за провеждане на задължителната учебна практика по специалността ключовите експерти от бизнеса разработиха учебни програми за провеждане на задължителната учебна практика по специалността. Това е задължителна дисциплина от учебния план на специалностите в ОКС „Бакалавър“ преди дипломиране. По този начин ВУАРР, чрез изпълнението на проекта, осигури учебни програми и ръководители (в лицето на ключовите експерти от бизнеса) за бъдещите учебни практики.
- За осигуряване на работни места за завършващите, по време на проведените семинари и конференции ключовите експерти от бизнеса, участващи в проекта, заявиха готовност да приемат на работа студенти на ВУАРР, но след провеждане на интервю и подбор.
- По време на проведените срещи с екипа за организация и управление, ключовите експерти от бизнеса изразиха готовност сътрудничеството в тази насока да продължи с организиране периодично на „Дни на кариерата“.
- Организирани две конференции „Дни на кариерата“ (съгласно проведената процедура за избор на изпълнител) по следните теми:
- Предизвикателства и възможности за студентска реализация на пазара на труда (91 бр. участници).
- Кариерно ориентиране чрез популяризиране на добри практики в местното самоуправление за устойчиво регионално развитие и изграждане на активно гражданско общество (60 бр. участници)
84 бр. сертификати на студенти за участие в проведените практики
598 бр. сертификати за студенти за участие в семинарите
 
Документи:
- Видеоматериали от проведените семинари
- Покани, програми, описания, присъствени списъци, презентации във връзка с проведените семинари
- Отразяване в страницата на ПоТВ, фейсбук страницата на проекта и от други медии
- Регистрационна книга и сертификати за участие в семинари
- Документи във връзка с проведени практически занимания във фирми
- Учебни програми за провеждане на практическо обучение по определени дисциплини
- Учебни програми за провеждане на задължителната учебна практика по специалността
- Регистрационна книга и сертификати за участие в учебна практика
- Материали, покани, присъствени списъци и видеозаписи от проведените конференции „Дни на кариерата“
- Присъствени списъци за семинарни занятия в рамките на аудиторната заетост с участие на ключовите експерти от бизнеса
 
Дейност 6. Осигуряване на публичност на реализираните дейности
За популяризиране, публичност, прозрачност и разпространение на дейностите по проекта бяха реализирани следните мероприятия и дейности:
- Начална пресконференция, на която бяха представени целите на проекта и предвижданите дейности;
- Подготовка, печат и разпространение на 300 брошури, съдържащи информация за реализираните дейности по проекта и оперативната програма;
- Реклама в регионални и национални радиостанции, която популяризира оперативната програма и представя резултатите от проекта;
Реклама 1
Реклама 2
- Подготвени карета в печатни медии за резултатите от дейностите по проекта и информация за оперативната програма, чрез чието финансиране се реализира проектът;
- Видеорепортажи с резултати от дейностите по проекта;
20.04.2014 - ПОТВ
10.03.2014 - СЕМИНАР НА ВУАРР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ
http://potv.eu/483015.html
11.03.2014 - СТУДЕНТИ ОТ ВУАРР СИМУЛИРАТ ТЪРГОВИЯ НА СЕМИНАР
http://potv.eu/483249.html
17.03.2014 - ВУАРР ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА АЛТЕРНАТИВНИТЕ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ
http://potv.eu/484334.html
17.03.2014 - СЕМИНАРИ НА ВУАРР В РУСЕ
http://potv.eu/483382.html
19.03.2014 - СЕМИНАР ЗА ВИНЕНИЯ ТУРИЗЪМ ВЪВ ВУАРР
http://potv.eu/484734.html
Репортаж
11.09.2014 – ВУАРР дипломира 233 бакалаври на 17.09
17.09.2014 - ВУАРР ДИПЛОМИРА 233 БАКАЛАВРИ
http://potv.eu/514874.html
03.10.2014 - ВУАРР ПРОДЪЛЖАВА ПРОЕКТА ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ
http://potv.eu/517489.html
07.10.2014 - ВУАРР –ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
http://potv.eu/518151.html
20.10.2014 - ФРАТЕВ С ЛЕКЦИЯ ПРЕД СТУДЕНТИ ОТ ВУАРР
http://potv.eu/520408.html
23.10.2014 - БАНКЕР РАЗКРИВА ТАЙНИ ПРЕД СТУДЕНТИ ОТ ВУАРР
http://potv.eu/521037.html
23.10.2014 – ВУАРР ДИПЛОМИРА 163 МАГИСТРИ В НАВЕЧЕРИЕТО НА ДИМИТРОВДЕН
24.10.2014 - КМЕТЪТ НА ОБЩИНА МАРИЦА ЗАВЪРШИ СЪС СРЕБЪРЕН МЕДАЛ ВУАРР
http://potv.eu/521216.html
11.11.2014 - ИСКАТ ЗАБРАНА НА ЧУЖДИ ЕКСКУРЗОВОДИ /КАКВИ ТУРИСТИ СА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ/
http://potv.eu/524501.html

- Две заключителни  пресконференции в Пловдив и Велико Търново, на които бяха представени резултатите от дейностите по проекта.
- Оповестяване на проекта на информационните табла на ВУАРР – Пловдив и филиалите в Русе и Велико Търново, както и на сайта на висшето училище: http://uard.bg
- Фейсбук страница по проекта: “Как образованието и бизнесът да се срещнат?”
- публикации на http://potv.eu
- Кариера - ТВ Европа
Репортаж

Дейност 7. Мониторинг, осигуряване и контрол на качеството
- Инструкция за провеждане на мониторинг по проекта
- Доклади от проведен мониторинг – 3 бр.
 
Работни връзки с други проекти
BG051PO001-4.3.04-0056 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във ВУАРР” (10.10.2012 – 10.08.2014): Някои от дисциплините, по които се актуализираха учебните програми, бяха включени и в проекта за развитие на електронни форми на дистанционно обучение за разработване на електронни мултимедийни помагала, като по този начин се допълни ефектът от представяне на ново учебно съдържание и използване на съвременни информационни и комуникационни технологии.

BG051PO001-3.1.09-0004 „Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите” (23.04.2013 – 23.12.2014): Обученията по BG051PO001-3.1.09-0004 „Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите” акцентираха на използването на нови технологии и методи на обучение във връзка с пазара на труда.

BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”: Бе използван положителният опит от проведените студентски практики във връзка с организиране на студентски практики по настоящия проект, но без дублиране.

BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”: Проектът повиши мотивацията на студентите за активно участие в учебен процес и научна работа във висшето училище, както и за участие в допълнителни дейности извън задължителните по учебен план, като едновременно с това улесни административното обслужване. По този начин се повиши мотивацията и се улесни участието в проектите за студентски практики и студентски стипендии.