Оценяване и изпитни сесии


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е с утвърдени изпитни процедури. Системата за оценяване на знанията и професионалната подготовка на студентите е в съответствие с чл. 44 от ЗВО. Основната форма за оценяване на знанията е писменият изпит (чл. 44, ал. 2). Оценяването е по шестобалната система (чл. 44, ал. 3).

Информация за процедурите за оценяване може да откриете в нормативните документи на ВУАРР и учебните програми за всяка дисциплина.

Информация за изпитните сесии