Мениджмънт на храните и храненето

НАИМЕНОВАНИЕ НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА Мениджмънт на храните и храненето
ПРОФЕСИОНАЛНО  НАПРАВЛЕНИЕ 3.7. Администрация и управление
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ Магистър по мениджмънт на храните и храненето
Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО) Втори цикъл
Националната квалификационна рамка (НКР) Ниво 7
Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР) Ниво 7
Област на висше образование според UNESCO–ISCED 2013 CLASSIFICATION 04. Business, Administration and Law
041. Business and Administration
0413. MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО 3 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър” или „Магистър” от всички професионални направления
ECTS КРЕДИТИ 60 ECTS кредитa за учебна година (30 ECTS кредитa за семестър)
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ Задочнa
ПРОЦЕДУРИ И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ Изисквания за завършено образование: висше.
Кандидатстването в магистърски програми става по документи – диплома от предходно висше образование. Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър“ – (3.50). За студенти във ВУАРР се приемат български и чуждестранни граждани. Чуждестранните студенти се приемат чрез конкурс по документи след успешно завършена едногодишна езикова подготовка или документ за владеене на български език. Кандидатите с предходна ОКС „Професионален бакалавър“ могат да кандидатстват в магистърска програма само от същото професионално направление.
Класирането се извършва по състезателен бал, който се формира като сумата от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (или защита на дипломна работа) от дипломата за висше образование, с която се кандидатства, се раздели на две. Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър”, за да участват в класирането.
Приемат се само завършили в акредитирани висши училища.
ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИИ Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища с цел достъп до по-нататъшно обучение в системата на висшето образование във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите се извършва в изпълнение и допълнение на Закона за висше образование – чл. 21, т. 13, Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и Правилника на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и признаване на ОНС „доктор” и научната степен „доктор на науките”, придобити в чуждестранни висши училища или научни организации.
ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
/изисквания за дипломиране /
Защита на дипломна работа или държавен изпит.
До държавен изпит или защита на дипломна работа се допускат студенти, изпълнили всичките си задължения по учебен план.
За явяване на защита на дипломна работа студентът трябва да е с минимален успех от семестриалните изпити „Мн. добър“ 5.
Завършилите студенти придобиват образователно-квалификационна степен "Магистър" и получават диплома за висше образование заедно с European Diploma Supplement според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот - Ниво 7.
ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО Магистърската програма е с мултидисциплинарен характер и отразява връзката между управлението, контрола и качеството на храните, процеса на хранене и здравето на човека. Изучават се всички управленски подходи при храненето, храните и нутриентният им състав, контролът на качеството им, на хранителния прием, взаимодействията помежду им, както и със социалните и биологичните фактори и околната среда, връзката между качеството на храните, храненето, здравето и болестите.
Целта на програмата е да се придобият умения за самостоятелна работа и изпълнение на задачи по управлението и оценяването на храненето и контрола на храните, научно-практическа и консултативна дейност в областта на храненето и диететиката, разработване на препоръки за хранене за превенция на болести, диетични режими и компетенции за реализиране на хранителната политика. Придобиват се познания и опит за управлението и реалзиране на задачи по оценяването и контрола на храните, извършване на дейности в областта на хранителната политика и функции по консултативна дейност в областта на храните и диетологията и здравословното хранене и развитие.
ПРОЦЕДУРИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ Оценяването на знанията и уменията на студентите се осъществява от титуляр на дисциплина. Дейностите по оценяването се основават на следните принципи: прозрачност, безпристрастност, обективност и точност.
Семестриалната оценка е комплексна и се формира от различни елементи, като семестриален изпит, активност по време на лекциите/семинарните занятия, разработен курсов проект и др.
Основни критерии за формиране на оценката са: пълнота на усвояване на учебния материал, усвоена терминология, свобода на изказа, умения за интерпретация върху учебния материал, умения за практическо прилагане на теоретичните познания, аналитични и синтезиращи умения и способности, умения за формиране на изводи и обобщения.
Крайната оценка се формира от покриването на критериите за формиране на оценката, описани в учебната програма за всяка дисциплина.
Крайната оценка е по шестобалната система в съответствие със скалата по ECTS. Минималната оценка за успешно приключване на обучението е Среден 3, а максималната е Отличен 6, съотнесени по ECTS скала: А – отличен; B – много добър; C – добър; D, E – среден; FX, F – слаб /не се присъждат кредити/.
 
Всяка учебна дисциплина от учебния план на специалността получава кредитен еквивалент съгласно учебния план.
 

Национална система за оценяване
Отличен 5.50 – 6.00
Много добър 4.50 – 5.49
Добър 3.50 – 4.49
Среден 3.00 – 3.49
Слаб 2.00
 
 
Разпределение на оценките по Националната система Оценки по ECTS
5.75 – 6.
0
А (10%) 95% - 100%
5.00 – 5.50 В (25%) 80% - 94%
4.25 – 4.75 С (30%) 61% - 79%
3
50 – 4.00
D (25%) 46% - 60%
3.00 – 3.25 E (10%) 40% - 45%
2.50 – 2.75 Fx -
2.00 – 2.25 F
 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧЕБНИ ПРАКТИКИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТАЖОВЕ По време на своето обучение студентите имат възможност да проведат учебна практика в рамките на програма Еразъм+ на база на притежаваната от ВУАРР разширена Еразъм Харта и сключени междуинституционални споразумения с европейски висши образователни институции и партньорски организации.
Студентите могат да участват в проект „Студентски практики“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Студентите имат възможности за провеждане на практическо обучение на база на сключени договори за сътрудничество между ВУАРР и работодателски организации, малки и средни предприятия, международни, национални, браншови или регионални организации и съюзи в областта на агробизнеса.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ Придобитата през време на обучението професионална квалификация дава възможност на завършилите да могат да се реализират и да заемат изпълнителски и ръководни длъжности като:
 • мениджър по контрол и качеството на храните;
 • специалист по безопасност на храните;
 • специалист по хранене, диетолог;
 • консултант/инструктор по хранене (диетично хранене);
 • провеждане на обучение на специалисти със средно и висше образование.
Длъжностите, които могат да бъдат заети от завършилите образователно-квалификационна степен “Магистър” по специалността, са в:
 • агенцията по контрол на храните;
 • производствени предприятия за създаване на нови хранителни продукти за целенасочено хранене;
 • иновационни центрове и лаборатории по храни и хранене,
 • инспекторати;
 • диагностично-консултативни центрове;
 • училища, детски градини, млечни кухни;
 • спортни диспансери;
 • центрове за коригиране на теглото, санаториуми и клиники;
 • научни институции;
 • специализирани средни и висши училища - учебно-преподавателска и научноизследователска дейност.