Учебен план


Специалност „Мениджмънт на храните и храненето“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: задочна
 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи семестър
Задължителни дисциплини
Нормативна уредба в областта на храните и храненето 15 15 150 180 6 изпит
Основи на храненет 15 15 150 180 6 изпит
Хранителни потребности и хранене при различни групи 15 15 150 180 6 изпит
Управление на качеството и контрол на храните 15 15 150 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 600 720 24  
Избираеми дисциплини (1 от 4)
Технология на храните 15 15 60 90 3 изпит
Химия на храните 15 15 60 90 3 изпит
Физиология и биохимия на храненето 15 15 60 90 3 изпит
Токсикология на храните 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Факултативни дисциплини (1 от 2)  
Регионална политика 15 15 60 90 3  
Счетоводни програмни продукти 15 15 60 90 3  
Общо факултативни дисциплини 15 15 6 90 3  
Всичко първи семестър 90 90 720 900 30  
             
Втори семестър
Задължителни дисциплини
Управление на хигиената на храните 15 15 150 180 6 изпит
Системи за безопасност на храните 15 15 150 180 6 изпит
Хранителни политики и управление на екологични и здравни рискове 15 15 150 180 6 изпит
Практикум 0 0 180 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 630 720 24  
Избираеми дисциплини (2 от 4)
Управление на храненето на бременни, родилки и новородени 15 15 60 90 3 изпит
Управление на храненето при болни и оперирани пациенти 15 15 60 90 3 изпит
Биоземеделие и биохрани 15 15 60 90 3 изпит
Функционални храни 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 30 120 180 6  
Всичко втори семестър 75 75 750 900 30  
Общо всичко за 1-ви курс 165 165 1470 1800 60  
             
Трети семестър
Задължителни дисциплини
Управление на хранителните режими 15 15 90 120 4 изпит
Риск мениджмънт в земеделския и хранителния сектор 15 15 90 120 4 изпит
Психология на храненето 15 15 90 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 270 360 12  
             
Избираеми дисциплини (1 от 3)
Маркетинг и маркетингови стратегии при храните 15 15 60 90 3 изпит
Финансиране на предприемачеството в агрохранителния сектор 15 15 60 90 3 изпит
Местни храни - бизнес модели и комуникационни канали 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко трети семестър 60 60 780 900 30  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 225 225 2250 2700 90  
Задължителни дисциплини 150 150 1500 1800 60  
Избираеми дисциплини 60 60 240 360 12  
Държавен изпит     450 450 15  
 
АЗ – аудиторна заетост; ИАЗ – извънаудиторна заетост; Л – лекции; У – упражнения

* Учебният план е актуализиран с решение на АС, протокол № 100/22.06.2020 г.