Открити процедури

 

Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
"Съвременни аспекти при измерване и управление на лихвения риск"

по докторска програма "Финанси и банково дело" в професионално направление: 3.8 Икономика
разработен от докторант: Петър Пламенов Петков

научен консултант: доц. д-р Георги Петров Георгиев

Научно жури (Заповед № 180/15.07.2022 г. на ректора на ВУАРР)

1. проф. д.н Виржиния Иванова Желязкова - рецензия/EN
2. доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев - рецензия/EN
3. проф. д-р Сава Христов Димов - становище/EN
4.  проф. д-р Цветан Илиев Петков - становище/EN
                                      5. доц. д-р Милен Велчев Велев - становище/EN                                         

Автореферат на дисертационен труд

Дата на публичната защита:
 29.09.2022 г. (четвъртък) от 10.30 часа 
Линк за присъединяване към онлайн срещата:
https://zoom.us/j/99458015694?pwd=YjdWQ0F2bjZ3cHFaMU5XMHNwYjhIQT09
 
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР."
 
***

Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
"Финансови мерки срещу прането на пари"

по докторска програма "Финанси и банково дело" в професионално направление: 3.8 Икономика
разработен от докторант: Ленин Томислав Йовановски

научен консултант: проф. д-р Цветан Илиев Петков

Научно жури (Заповед № 179/15.07.2022 г. на ректора на ВУАРР)

1. проф. д-р Юлия Георгиева Добрева - рецензия/EN
2. доц. д-р Павлина Петкова Димитрова - рецензия/EN
3. доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова - становище/EN
4. доц. д-р Милен Велчев Велев - становище/EN
                                      5. доц. д-р Георги Петров Георгиев - становище/EN                                         

Автореферат на дисертационен труд/ EN

Дата на публичната защита:
 29.09.2022 г. (четвъртък) от 12.30 часа 
Линк за присъединяване към онлайн срещата:
https://zoom.us/j/99458015694?pwd=YjdWQ0F2bjZ3cHFaMU5XMHNwYjhIQT09
 
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР."

***