Приключили процедури

 
Информация за приключили процедури по защита на дисертационни трудове 2023

Защита на дисертационен труд, разработен от Владимир Драги Арсовски
 

Тема: Финансови аспекти на зелената икономика и ролята й за устойчивото развитие: тенденции, динамика, взаимодействие 

Област на висше образование: 3. „Социални, стопански и правни науки”
Професионално направление: 3.8. „Икономика”
Докторска програма „Финанси и банково дело”
 
Научното жури е назначено със заповед на Ректора на ВУАРР №115/04.04.2023 г. в състав:
 
Председател: проф. д-р Цветан Илиев Петков
Членове: 1. Проф. д.н. Виржиния Иванова Желязкова
                  2. Проф. д-р Мариана Георгиева Асенова
                  3. Доц. д-р Ирена Петрова Николова
                  4. Доц. д-р Добринка Иванова Стоянова
 
Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 19.05.2023 год., от 10.30 часа във ВУАРР, Пловдив.
 
Автореферат  към дисертационни труд /EN
 
Рецензии:
Проф. д-р Цветан Илиев Петков /EN
Проф. д.н. Виржиния Иванова Желязкова /EN
 
Становища:
Проф. д-р Мариана Георгиева Асенова /EN
Доц. д-р Ирена Петрова Николова /EN
Доц. д-р Добринка Иванова Стоянова /EN

Линк за присъединяване:
https://zoom.us/j/97921992055?pwd=R1JrV0RGQjVKTGhSb0g0NzRadURGZz09
Защита на дисертационен труд, разработен от Делян Костадинов Плачков
 

Тема „Финансови инструменти за управление на риска в контекста на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз”

Област на висше образование: 3. „Социални, стопански и правни науки”
Професионално направление: 3.8. „Икономика”
Докторска програма „Финанси и банково дело”
 
Научното жури е назначено със заповед на Ректора на ВУАРР №114/04.04.2023 г. в състав:
 
Председател: Доц. д-р Георги Петров Георгиев
Членове: 1. Проф. д-р Иванка Данева Гайдарджиева
2. Проф. д-р Сава Христов Димов
3. Проф. д-р Валентина Любенова Николова-Алексиева
4. Доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев
 
Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 19.05.2023 год., от 11.30 часа във ВУАРР, Пловдив.
 
Автореферат  към дисертационни труд /EN
 
Рецензии:
Проф. д-р Иванка Данева Гайдарджиева /EN
Доц. д-р Георги Петров Георгиев /EN
 
Становища:
Проф. д-р Сава Христов Димов /EN
Проф. д-р Валентина Любенова Николова-Алексиева /EN
Доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев /EN

Линк за присъединяване:
https://zoom.us/j/94245690465?pwd=cHc3dTFaV1oxOFJaelpGSDg2NVhvdz09