Приключили процедури 2018


Процедура за САНК по изпълнение на препоръките от програмна акредитации на ВУАРР: професионално направление 3.8. Икономика