Катедра Управление


Катедра „Управление” е основно структурно звено на Факултета по икономика и управление, което подготвя специалисти, реализиращи се на всички управленски равнища в българската икономика. Тя е водеща катедра за множество бакалавърски и магистърски програми и осигурява обучението по учебните дисциплини “Основи на управлението” за всички специалности във ВУАРР.
Катедрата осъществява учебна и научноизследователска дейност във всички основни области и направления на стопанското управление:
• общо управление на организации от стопанския и нестопанския сектор;
• стратегическо управление;
• планиране и прогнозиране;
• предприемачество и иновации;
• управление на проекти;
• управление и развитие на човешките ресурси;
• управление на екипи;
• организационно поведение;
• лидерство и ръководство.
Академичният състав на катедрата включва хабилитирани преподаватели със значителна по обем научна продукция, част от която е предназначена да осигурява учебния процес. Членовете на звеното са участвали във форуми на различни научни организации и международни асоциации, специализирали са в редица европейски страни, били са гост-лектори в множество чуждестранни университети и поддържат активни делови контакти с висши училища, институти, катедри и водещи преподаватели от страната и чужбина  (Гърция, Испания, Италия, Холандия, Латвия, Литва и др.). Заради своята компетентност и ерудиция те са признати и ценени не само в академичните среди, но и като консултанти в практиката.


Ръководител:
проф. д-р инж. Димитър Кирилов Димитров
 
e-mail: rector@uard.bg

Състав:

проф. д-р инж. Димитър Кирилов Димитров
проф. д.н. Вяра Красимирова Славянска
проф. д-н Петър Христов  Петров, д.м.н.

проф. д. н. Йосиф Илиев Илиев
проф. д-р Димитър Стоянов Вергиев

доц. д-р Вихрен Ангелов Пеев
доц. д-р Ивайло Янков Алексиев
доц. д-р Вихра Димитрова Димитрова
доц. д-р Петър Борисов Костов
доц. д-р Керанка Стоянова Недева
доц. д-р Борис Георгиев Тилов
доц. д-р Екатерина Димитрова Арабска

доц. д-р Таньо Пенев Стефанов
доц. д-р Пламен Савов Фотев

доц. д-р Вихрен Ангелов Пеев
доц. д-р Михаил Александров Малчев
доц. д-р Маджид Наджи Кадим
гл. ас. д-р Мария Иванова Стоева

ас. Антон Дочев Ганчев Заседания на катедра "Управление"