Административни услуги, предлагани от ВУАРР

 • 157 Прием на студенти за ОКС „Бакалавър“
 • 157 Прием на студенти за ОКС „Магистър“
 • 157 Прием на докторанти
 • 159 Разрешение за прекъсване на обучението на студенти
 • 159 Прекъсване на учебната година от докторанти
 • 160 Разрешение за преместване в друго висше училище
 • 160 Разрешение за преместване от/в друго висше училище или научна организация на докторанти
 • 161 Разрешение за преместване в друга специалност, от редовна в задочна форма на обучение във висшето училище
 • 162 Разрешение за преместване в друга специалност, от задочна в редовна форма на обучение във висшето училище
 • 161 / 162 Разрешение за промяна формата на обучение на докторанти
 • 163 Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията във висше училище
 • 166 Издаване на свидетелство за успешно завършен курс за специализирана подготовка по българские зик за чужденци
 • 167 Издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и приложение към нея
 • 168 Издаване на дубликат на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование
 • 169 Издаване на европейско дипломно приложение
 • 169 Издаване на европейско дипломно приложение на придобилите ОНС „доктор“
 • 170 Издаване на свидетелство за професионална квалификация
 • 173 Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация
 • 174 Издаване на академична справка на обучаващите се лица
 • 175 Издаване на уверение на обучаващите се лица
 • 176 Издаване на диплома за удостоверяване на образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ във ВУ
 • 177 Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища
 • 178 Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Для информации: Нормативные документы