161 / 162 Разрешение за промяна формата на обучение на докторанти

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите

160 Разрешение за промяна формата на обучение

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт

Закон за висшето образование – чл. 42, ал. 9, т. 7

 

Правилник за организация и провеждане на обучението в ОНС „Доктор“ във ВУАРР чл. 34

 

Наредба за прием, обучение и движение на студенти и докторанти

 

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време

- Ректорат

032/960-360

uard@uard.bg

- сектор „Докторанти“;

032/960-360;

phd@uard.bg

Работно време: понеделник – петък  от 8.00 – 16.30

5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът

1. Заявление до Ректора на ВУАРР (по образец);

2. Заповед на Ректора за промяна формата на обучение

 

6. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

Заявление до Ректора на ВУАРР

7. Начини на заявяване на услугата

На място във висшето училище

8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя

-

9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

Без срок

10. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

Съгласно решение на Ректора

11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

Ректор / Замeстник Ректор

12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

Правилник за разглеждането на сигнали за нередност и студентски жалби във ВУАРР

 

13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

uard@uard.bg

 

14. Начини на получаване на резултата от услугата

С входящ номер, който се получава лично от кандидата.