166 Издаване на свидетелство за успешно завършен курс за специализирана подготовка по български език за чужденци


1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите 166 Издаване на свидетелство за успешно завършен курс за специализирана подготовка по български език за чужденци
2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Закон за висшето образование чл. 7, ал. 1
Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, чл. 1, т. 5
Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България
3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време  
Ректорат
032/960-360
uard@uard.bg
Работно време: понеделник – петък  от 8.00 – 16.30
5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът Свидетелството за успешно завършен курс за специализирана подготовка по български език за чужденци се издава служебно, без подаване на заявление, въз основа на протокол за успешно положен изпит.
 
6. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга Не се попълват
7. Начини на заявяване на услугата Не се заявява
8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя  
9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт Безсрочен
10. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане Свидетелството не се заплаща отделно от курса за специализирана подготовка по български език за чужденци
11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Ректор
Заместник ректор
12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата Заявление до Ректора
Правилник за разглеждане на сигнали за нередност и студентски жалби във ВУАРР
http://uard.bg/bg/pages/view/32
 
13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата uard@uard.bg
14. Начини на получаване на резултата от услугата Удостоверението се получава лично или с нотариално заверено пълномощно.