173 Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите 173 Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация
2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Закон за висше образование – чл. 7, ал. 1
Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 1, т. 8
Правилник за устройството и дейността на центъра за професионална квалификация към ВУАРР
Правила за спазване на държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от ВУАРР
3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време Център за професионална квалификация към ВУАРР
гр. Пловдив, бул. „Дунав“ № 78
Електронна поща: jeny_v@uard.bg
032/961-154; 032/960 – 360
Моб. телефон: 0882 009 582
Работно време: понеделник – петък  от 8.00 – 16.30
5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът 1. За  включване в обучение се кандидатства лично в центъра за професионална квалификация.
 
2. Необходими документи:
- Диплома за завършено средно образование или образователна-квалификационна степен на висшето образование.
- Един брой цветна снимка;
- Медицинско за обучение.
 
3. Удостоверението за завършено обучение или специализация се издава след успешно завършване на курса на обучение.
 
4. Удостоверението се получава лично в центъра за професионална квалификация с полагане на  подпис в регистрационна книга.
6. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга - Заявление
- Договор за обучение
- Личен картон
- Декларация-съгласие за обработване на личните данни
7. Начини на заявяване на услугата Записването за обучение е лично в центъра за професионална квалификация към ВУАРР - Пловдив
8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя Информацията за предлаганите обучения и квалификации е представена в сайта на ВУАРР в раздел „Център за професионално обучение“
 
https://sites.google.com/uard.bg/courses
 
9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт Безсрочен
10. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане - Таксите се определят със заповед на ректора на ВУАРР
- Плащането е по банков път
11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Ректор
Заместник ректор
Ръководител на Центъра за професионална квалификация
12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата Заявление до Ректора
Срок – периода по време  на курса на обучение.
13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата jeny_v@uard.bg
 
uard@uard.bg
 
14. Начини на получаване на резултата от услугата Удостоверението се получава лично или с нотариално заверено пълномощно.