174 Издаване на академична справка на обучаващите се лица

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите 174 Издаване на академична справка на обучаващите се лица
2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Закон за висше образование – чл. 7, ал. 1
Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал .2
Правила за спазване на държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от ВУАРР
3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите  - Пловдив
4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време - Ректорат
032/960-360
uard@uard.bg
- Учебен отдел „бакалаври“
032/960-315
umo@uard.bg
- Учебен отдел „магистри“
032/961-154
masters@uard.bg
 
Работно време: понеделник – петък  от 8.00 – 16.30
5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи 1.Заявление до Ректора на ВУАРР (по образец);
2. Студентска книжка.
6. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга Заявление до Ректора
7. Начини на заявяване на услугата На място в Ректората на ВУ; Учебен отдел
 
8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя  
9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт Без срок
10. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане Определени с решение на Ректора на ВУАРР
11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Ректор
Заместник ректор
12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата Правилник за разглеждането на сигнали за нередност и студентски жалби във ВУАРР
13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата uard@uard.bg
 
14. Начини на получаване на резултата от услугата Лично от кандидата или с нотариално заверено пълномощно