175 Издаване на уверение на обучаващите се лица

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите

175 Издаване на уверение на обучаващите се лица

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт

Закон за висшето образование чл. 7, ал. 1

 

Наредба за държавните изискавания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища

 

Правила за спазване на държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от ВУАРР

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите  - Пловдив

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време

- Учебен отдел „бакалаври“

032/960-315

umo@uard.bg

- Учебен отдел „магистри“

032/961-154

masters@uard.bg

 

Работно време: понеделник – петък  от 8.00 – 16.30 ч. 

5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

1. Бланка образец – Уверение

2. Студентска книжка

6. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

Бланка образец – Уверение

7. Начини на заявяване на услугата

Лично от студента или с нотариално заверено пълномощно.

8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя

-

9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

За всеки семестър на учебната година.

10. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

Съгласно решение на Ректора

11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

Ректор / Замeстник Ректор

12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

Правилник за разглеждането на сигнали за нередност и студентски жалби във ВУАРР

13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

uard@uard.bg

 

14. Начини на получаване на резултата от услугата

Лично от студента или с нотариално заверено пълномощно.