Бизнес и предприемачество


Бизнес и предприемачество

Специалността предлага придобиване на задълбочени теоре- тични знания и практически умения в областта на управлението на бизнеса и предприемаческата дейност в контекста на устойчивото регионално развитие; формиране на икономическа, екологична и соци- ална култура; възпитаване на предприемаческо мислене. Студенти- те имат възможност да стартират собствен бизнес, да се реализи- рат като ръководители на различни равнища в бизнес организации, да извършват консултантска и експертна дейност. Завършилите специалността придобиват образователно- квалификационна степен “Бакалавър” и професиoнална квалификация “Икономист”.
Квалификационна характеристика - Бизнес и предприемачество
 
Учебен план Бизнес и предприемачество - редовна форма
 
Учебен план Бизнес и предприемачество - задочна форма


Учебен план Бизнес и предприемачество - 2023 г.