2021

***
Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
"Актуални проблеми на финансирането и контрола в системата на здравеопазването в България"

по докторска програма "Финанси и банково дело" в професионално направление: 3.8 Икономика
разработен от докторант: Цветана Ангелова Керенчева,

научен консултант: доц. д-р Павлина Петкова Димитрова

Научно жури (Заповед № 104/21.04.2022 г. на ректора на ВУАРР)

1. проф. д-р Мария Петрова Ненова-Видолова - рецензия/EN
2. проф. д-р Мариана Георгиева Асенова - рецензия/EN
3. доц. д-р Ива Банкова Монева - становище/EN
4. доц. д-р Николай Георгиев Атанасов - становище/EN
                                      5. доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев - становище/EN                                         

Автореферат на дисертационен труд

Дата на публичната защита:
 17.06.2022 г. (петък) от 13.00 часа 
Линк за присъединяване към онлайн срещата:
https://zoom.us/j/93421352477?pwd=cEx6V0xhQWhKT21RQ3lMeVA4eWV4UT09
 
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР."
 
***
Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
"Особености на финансирането на борбата с тероризма"

по докторска програма "Финанси и банково дело" в професионално направление: 3.8 Икономика
разработен от докторант: Давид Жан Чупаркоски,

научен консултант: проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова
Научно жури (Заповед № 113/22.04.2021 г. на ректора на ВУАРР)

1. проф. д-р Мариана Георгиева Асенова - рецензия/EN
2. проф. д.н. Виржиния Иванова Желязкова- рецензия/EN
3. доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова- становище/EN
4. доц. д-р Павлина Петкова Димитрова - становище/EN
                                      5. доц. д-р Милен Велчев Велев - становище/EN                                         

Автореферат на дисертационен труд/EN

Дата на публичната защита:
 17.06.2021 г. (четвъртък) от 10.00 часа 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР.

***

Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
"Ролята на банките за развитие за финансирането на устойчив икономически растеж"

по докторска програма "Финанси и банково дело" в професионално направление: 3.8 Икономика
разработен от докторант: Теодора Иванова Попова,

научен консултант: проф. д-р Мариана Георгиева Асенова
Научно жури (Заповед № 114/22.04.2021 г. на ректора на ВУАРР)

1. проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова - рецензия/EN
2. проф. д.н. Виржиния Иванова Желязкова- рецензия/EN
3. доц. д-р Ирена Петрова Николова - становище/EN
4. доц. д-р Ренета Маринова Димитрова - становище/EN
                                      5. доц. д-р Георги Петров Георгиев - становище/EN                                         

Автореферат на дисертационен труд

Дата на публичната защита:
 17.06.2021 г. (четвъртък) от 11.30 часа 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР.

***

Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
"Оценяване на инвестиции в ресторантьорството в България"

по докторска програма "Финанси и банково дело" в професионално направление: 3.8 Икономика
разработен от докторант: Орлин Иванов Попов,

научен консултант: доц. д-р Георги Петров Георгиев
Научно жури (Заповед № 115/22.04.2021 г. на ректора на ВУАРР)

1. проф. д-р Мариана Георгиева Асенова - рецензия/EN
2. проф. д-р Йорданка Христова Йовкова - рецензия/EN
3. доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова - становище/EN
4. доц. д-р Ренета Маринова Димитрова - становище/EN
                                      5. доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев - становище/EN                                         

Автореферат на дисертационен труд

Дата на публичната защита:
 17.06.2021 г. (четвъртък) от 13.00 часа  

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР.

***
Откритите заседания по защита на дисертационните трудове ще се проведат неприсъствено на следния адрес: 
Публични защити на докторанти
Четвъртък, 17 юни · 10:00 am – 6:00 pm
Информация за присъединяването към Google Meet
Връзка към видеообаждането: https://meet.google.com/fip-yvnx-ckp
Или наберете: ‪(US) +1 502-667-4385‬ ПИН: ‪838 348 519‬#
***
Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
" Влияние на някои технологични фактори върху продуктивния потенциал при отглеждане на  тритикале
при условията на Странджа"

по докторска програма "Растениевъдство" в професионално направление: 6.1 Растениевъдство

разработен от докторант: Димитринка Стоилова Крушева,

научен консултант: доц. д-р Светла Димитрова
Научно жури (Заповед № 417/18.12.2020 г. на ректора на ВУАРР)

1. проф. д-р Дочка Ценова Димова - рецензия/EN
2. доц. д-р Милка Димитрова-Донева- рецензия/EN
3. проф. д.с.н Дияна Лилова Светлева - становище/EN
4. проф. д-р Марияна Йорданова Иванова - становище/EN
                                      5. доц. д-р Гергана Николова Дешева - становище/EN                                         

Автореферат на дисертационен труд

Дата на публичната защита:
 17.02.2021 г. (сряда) от 11.00 часа в VII аудитория на ВУАРР,
гр. Пловдив, бул. Дунав 78 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР.
***
***