Архив

Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
" Сравнителни изследвания върху биологичните и стопански качества на колекция линии от Triticum Aestivum L., получени по биотехнологични методи"

по докторска програма "Растениевъдство" в професионално направление: 6.1 Растениевъдство

разработен от докторант: Светла Манолова Качакова,

научен консултант: проф. д-р Димитър Диманов Димитров
Научно жури (Заповед № 207/31.05.2018 г. на ректора на ВУАРР)

1. проф. д-р Дияна Лилова Светлева - рецензия
2. проф. д-р Дочка Ценова Димова- рецензия
3. проф. д-р Тенчо Любенов Чолаков - становище
4. проф. д-р Димитър Диманов Димитров - становище
                                              5. доц. д-р Светла Георгиева Димитрова - становище                                         

Автореферат на дисертационен труд

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР.
Дата на публичната защита: 15.07.2019 г. (понеделник) от 10.30 часа в аудитория 2 на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78 
***
Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
" Характеристика на растителни генетични ресурси от Pisum sativum L. по агробиологични и биохимични показатели"

по докторска програма "Растениевъдство" в професионално направление: 6.1 Растениевъдство

разработен от докторант: Григори Страшимиров Димитров,

научни консултанти: доц. д-р Сийка Ангелова Ангелова, доц. д-р Светла Георгиева Димитрова
Научно жури (Заповед № 339/27.11.2017 г. на ректора на ВУАРР)

1. проф. д-р Радка Велева Иванова - рецензия
2. проф. д-р Танко Пеев Колев- рецензия
3. доц. д-р Сийка Ангелова Ангелова - становище
4. доц. д-р Георги Ангелов Москов - становище
                                              5. доц. д-р Светла Георгиева Димитрова - становище                                         

Автореферат на дисертационен труд

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР.
Дата на публичната защита: 31.01.2018 г. (сряда) от 10.30 часа в аудитория 2 на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78 
***