Сертфициращо обучение за медиатори

 

ВУАРР организира и осъществява сертифициращо обучение за медиатори.

Със  заповед  ЛС- 11- 290 / 03 .05. 2023 г. на Министъра на правосъдието на Република България  ВУАРР е одобрена образователна институция за провеждане  на сертифициращо обучение за медиатори.  Тя е вписана в  Единния регистър на обучителните организации по Медиация   към Министерство на правосъдието на Република България.

Сертифициращото  обучение за медиатори се провежда  съгласно изискванията на:
ЗАКОНА ЗА МЕДИАЦИЯТА и НАРЕДБА № 2 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КОИТО ОБУЧАВАТ МЕДИАТОРИ; ЗА  ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ; ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА МЕДИАТОРИ ОТ ЕДИННИЯ РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТЕ И ЗА ПРОЦЕДУРНИТЕ И ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИАТОРА.

Какво представлява  обучението?
За целите на обучението е разработена   програма,  одобрена от Министерството на правосъдието и включва 60 учебни часа, от които 30 учебни  часа теория и 30 учебни часа практически занимания. Успешното преминаване на обучението завършва с получаване на удостоверение за правоспособност  и възможност за  вписване в Единния регистър на медиаторите.


Обучението се провежда  в сградата на ВУАРР на адрес: гр. Пловдив 4003,  бул. Дунав № 78.


Лектори:
Основен обучител и водещ  медиатор е Мариана Банева.
Мариана Банева е вписана в Единния регистър на медиаторите  към Министерство на правосъдието  на Република България под номер 20230317001.  Професия – юрист,  Образование магистър по Право, магистър по Българска филология. Основен обучител  по медиация към ВУАРР.
Контакти - телефон  0878 240 667, ел. поща- qualification@uard.bg

Форми на  обучение:Сертифициращият курс се провежда в три модула.  Първи и втори модул представят теоретични знания, а в модул 3 е практическото обучение на курсистите.  Обучението се провежда  присъствено или  онлайн. 

Онлайн обучението се извършва ТУК
Дати на обучението:
НАЧАЛО НА КУРСА: 15.07.2023г.

 

Документи:  
След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Удостоверение за преминат сертификационен курс за медиатор от ВУАРР. 

Документът служи за вписване в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.
Таксата за курса  на обучението е 580  (петстотин и осемдесет) лв..  В цената са включени всички необходими учебни материали. Записването в курса  се извършва чрез подаване на Заявление и  внасяне на сумата по банковата сметка на ВУАРР. 

Банкова сметка на ВУАРР  в  лева:

ТБ  „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД
Пловдив
Банкова сметка: BG12BUIN70091020495210
Банков код: BUINBGSF
Получател: ВУАРР
Основание:  сертифициращо обучение по медиация.


Обучението ви дава знания за:
·    Умения за разрешаване на конфликти и водене на преговори;
·    Управление на конфликти  и способи за разрешаване на спорове;
·    Процедура по Медиация- предимства, етапи, участници, видове;
·    Правна рамка на медиацията в България и в Европа;
·    Центрове за Медиация;
·    Процедура по препращане към медиация от съда;
·    Задължителната съдебна медиация;
·    Медиаторска подготовка по най-високи  стандарти;
·    Професионална реализация в областта на медиацията.

За кого е подходящ  курсът ?
Сертифициращият  курс е подходящ за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на
посредничеството и разрешаването на спорове: ръководители на екипи и дружества, юрисконсулти, адвокати, студенти в различни професионални направления,
правни съветници, психолози, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, предприемачи, маркетинг, банков и застрахователен сектор,
обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, и други.

Изисквания за осъществяване  на дейност като медиатор:
-     дееспособно лице /навършило пълнолетие и не е поставено  под запрещение/
-     завършен сертифициращ  курс за медиатори;
-     регистрация  в Единния регистър на медиаторите;
-     лицето  не е  лишено  от правото да упражнява професия или дейност;
-     лицето  не е осъждано  за престъпление от общ характер;
-     в случай, че е чужд гражданин да притежава разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България.