Обучение


Обучението във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите осигурява широкопрофилна подготовка и специализирана професионална подготовка по съответните професионални направления и специалности и дава възможности за:

  • избор на учебни дисциплини в рамките на утвърдения учебен план;
  • придобиване на втора или на нова специалност в рамките на обучението по една образователна степен;
  • преминаване от обучение в една образователна степен към обучение в друга;
  • придобиване на по-висока образователна степен;
  • предсрочно завършване на обучението при желание от страна на обучаваните;
  • придобиване на нова специалност;
  • преместване на студенти в друга специалност и форма на обучение или от друго висше училище.
 
Учебните планове включват задължителни, избираеми и факултативни дисциплини:


  • задължителни са тези дисциплини, които осигуряват фундаменталната подготовка, необходима за придобиване на образователно-квалификационната степен „Бакалавър” и „Магистър” по съответната специалност. Изучаването им и полагането на изпити по тях са задължителни;
  • избираеми са тези дисциплини, които допълват специализиращата подготовка;
  • факултативни са тези дисциплини, които предлагат допълнителна подготовка на студентите в зависимост от интересите им.