Системата ECTSЗа оценка на придобитите по време на обучението знания и умения на студентите, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите осигурява система за натрупване и трансфер на кредити съгласно Европейската система за трансфер на кредити.
Целта на системата е да осигури на студентите възможност за изборност на дисциплини, самостоятелна работа и мобилност на основата на взаимно признаване на отделни периоди на обучение, които отговарят на част от учебния план на специалността и образователно-квалификационната степен.
Кредитната система се основава на пълната студентска заетост в процеса на обучение и по всяка отделна дисциплина. Образователният кредит е цифрово изражение на студентската натовареност, необходима за усвояване на определени знания и умения в процеса на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен на висше образование. Образователните кредити се разпределят по учебни години, семестри, дисциплини и форми на заетост.
 
Въвеждането на Системата за натрупване и трансфер на кредити реализира следните цели:

За висшето училище:

 • повишаване конкурентноспособността и рейтинга на висшето училище;
 • гъвкавост при разработване на учебни планове и програми във връзка с изискването за отвореност към форми и системи на обучение;
 • ефективно използване на материалната база чрез преструктуриране на аудиторната заетост;
 • създаване на условия за навлизане в отворената Европейска зона за образование и практическо обучение.
За студентите:
 • признаване на различни периоди проведено обучение или придобита квалификация;
 • засилена мобилност в рамките на висшето училище, в национален и в международен мащаб;
 • ограничаване присъственото аудиторно време на студентите и увеличаване на времето за самостоятелна подготовка.
 • увеличаване възможностите за:
  • избор на най-подходяща и комбиниране на различни форми на обучение;
  • избор на срокове на обучение /предсрочно и удължено/;
  • избор на индивидуални програми за обучение;
  • отчитане на студентската активност и участие в научноизследователска дейност.