Бакалавърски програми


Професионално направление 3.8. ИКОНОМИКА

АГРАРНА ИКОНОМИКА
ФИНАНСИ
СЧЕТОВОДСТВО
ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА
БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Професионално направление 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ


СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
Специализации за всички бакалавърски програми:
 - Международна търговия
 - Корпоративна сигурност


Продължителност на обучението: 8 семестъра
Форми на обучение: редовна, задочна и дистанционна


Обучението по всяка специалност завършва с полагане на държавен изпит.

Завършилите студенти придобиват образователно-квалификационна степен „Бакалавър” съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за висшето образование – „Бакалавър” и получават минимум 240 кредита съгласно Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS).

Студентите получават диплома за висше образование заедно с European Diploma Supplement според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот - Ниво 6.


НОВО

Бакалавърски специализации по проект ИНВЕСТ