Прием магистри


Прием по документи
 
Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки
 
Професионално направление: ИКОНОМИКА

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
Специализации: ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ и АГРОЛЕСОВЪДСТВО

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТУРИЗЪМ
ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО
СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
 

Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Специализация "ЕКОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"

АРТМЕНИДЖМЪНТ
АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
МЕНИДЖМЪНТ НА ХРАНИТЕ И ХРАНЕНЕТО

Класирането се извършва по състезателен бал, който се формира като сумата от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (или защита на дипломна работа) от дипломата за висше образование, с която се кандидатства, се раздели на две.
Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър”, за да участват в класирането.
Продължителност на обучението: два, три или четири семестъра според специалността на завършеното висше образование и на специалността в магистърската програма, за която се кандидатства.

Магистърските програми програми за неспециалисти са с продължителност на обучението 2 години (4 семестъра) и обхващат:
1. Подготвителен модул - 1 година (2 семестъра) - 60 кредита
2. Специализиращ модул - 1 година (2 семестъра) - 60 кредита
Общ брой кредити: 120

Магистърските програми за завършилите ОКС "Професионален бакалавър" в същото професионално направление са с продължителност на обучението 2 години (4 семестъра) и обхващат:
1. Базова подготовка - 1 година (2 семестъра) - 60 кредита
2. Специализиращ модул - 1 година (2 семестъра) - 60 кредита
Общ брой кредити: 120

Приемат се само завършили в акредитирани висши училища.