ПроцедуриАкадемичните длъжности във ВУАРР са: „асистент”, „главен асистент”, „доцент” и „професор”.
Условията и реда за заемане на академични длъжности са регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав във ВУАРР.