Година I, бр. 2, април - юни 2012


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
 
Университетско издание за наука
НОВО ЗНАНИЕ
ISSN 1314 -5703
 
Адрес на редакцията:
Пловдив 4003
бул. Дунав 78
science@uard.bg
 
Научни рецензенти:
доц. д-р Георги Москов
проф. д. соц. н. Пламен Братанов
 
Превод:
Александрина Ганчева


University of Agribusiness and Rural Development
 
University Science Edition
NEW KNOWLEDGE
ISSN 1314 -5703
 
Editorials Address:
78, Dunav Blvd.
Plovdiv 4003
science@uard.bg
 
Chief Editor:
Assoc. Prof. Mariyana Ivanova, Ph.D.
 
Secretary:
Ekaterina Arabska
 
Science Reviewers:
Assoc. Prof. Georgi Moskov, Ph.D.
Prof. Plamen Bratanov, Doctor of Sociology
 
Translation:
Alexandrina Gancheva
 
ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМАТА “КОНЦЕПЦИЯ-МЕХАНИЗМИ-МЕТОД” В ОБЛАСТТА НА БАНКОВИЯ МАРКЕТИНГ
ДОЦ. Д-Р МАРИАНА АСЕНОВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

THE SYSTEM ‘CONCEPTION-MECHANISMS-METHOD’ IN BANK MARKETING
ASSOC. PROF. MARIANA ASENOVA, Ph.D.
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЛИКВИДНИЯ РИСК
ГЛ. АС. Д-Р ГЕОРГИ П. ГЕОРГИЕВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

MODERN METHODS OF MEASUREMENT OF LIQUIDITY RISK
GEORGI P. GEORGIEV, Ph.D.
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
АНАЛИЗ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ НА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ У НАС В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ГЛ. АС. Д-Р БИСЕР ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

ANALYSIS OF EQUITY AND CAPITAL ADEQUACY OF BULGARIAN CREDIT INSTITUTIONS IN A CRISIS
CHIEF ASSIST. PROF. BISER KRASTEV, Ph.D.
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО КАТО ФАКТОР НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
ПРОФ. Д-Р ОГНЯНА СТОИЧКОВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

WELL-BEING AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH
PROF. OGNYANA STOICHKOVA, Ph.D.
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
БАНКИРАНЕТО В СФЕРАТА НА ИЗКУСТВОТО
Д-Р ЯКИМ КИТАНОВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

ART BANKING
YAKIM KITANOV, Ph.D.
HIGHER SCHOOL OF INSURANCE AND FINANCE

 
ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
 
ПРОУЧВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ХУМАТНИЯ ТОР ”ХУМУСТИМ” ВЪРХУ МОРФОЛОГИЧНИТЕ И ПРОДУКТИВНИ КАЧЕСТВА НА ФАСУЛА
ДОЦ. Д-Р СВЕТЛА ТЕНОВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

STUDY OF THE INFLUENCE OF “HUMUSTIM” OVER THE MORPHOLOGICAL AND PRODUCTIVE PROPERTIES OF THE FRENCH BEANS
ASSOC. PROF. SVETLA TENOVA, Ph.D.
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
ЕФЕКТИВНОСТ НА ТОРЕНЕТО НА ПШЕНИЦА (Tr. aestivum) ПРИ ПРОМЯНА НА НЯКОИ ЕЛЕМЕНТИ В АГРОТЕХНИКАТА: ІV. КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО
ЕЛИСАВЕТА ВАСИЛЕВА1, ГИНКА РАЧОВСКА2, ЗЛАТИНА УР2
1ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
2ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ „К. МАЛКОВ” - САДОВО

EFFICIENCY OF FERTILIZATION OF WHEAT (Tr. aestivum) UNDER CHANGING SOME ELEMENTS IN AGROTECHNICS: IV. QUALITY OF GRAIN
ELISAVETA VASILEVA1, GINKA RACHOVSKA2, ZLATINA UR2
1 UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT
2 KONSTANTIN MALKOV INSTITUTE OF PLANT GENETIC RESOURCES - SADOVO

 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АДАПТАЦИЯ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАСЛИНИ В ГЕОГРАФСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА РОДОПСКИЯ МАСИВ В БЪЛГАРИЯ
ГЛ. АС. Д-Р ЕЛЕНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

OPPORTUNITIES FOR ADAPTATION AND CULTIVATION OF OLIVES IN GEOGRAPHICAL TERRITORIES OF BULGARIAN RHODOPE MASSIF
CHIEF ASSIST. PROF. ELENA NIKOLOVA NIKOLOVA, Ph.D.
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
АНАЛИЗ НА ЕВРОПЕЙСКОТО И НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ДОБРИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ЕКОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ
ГЛ. АС. Д-Р ВИХРА ДИМИТРОВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

ANALYSIS OF THE EUROPEAN AND NATIONAL LEGISLATION REGARDING THE STANDARDS OF GOOD AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL CONDITIONS
CHIEF ASSIST. VIHRA DIMITROVA, Ph.D.
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
ЗНАЧЕНИЕ НА ГЕННОТО ИНЖЕНЕРСТВО В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ГЛ. АС. Д-Р ЕЛЕНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
 
IMPORTANCE OF GENETIC ENGINEERING IN AGRICULTURE
CHIEF ASSIST. ELENA NIKOLOVA NIKOLOVA, Ph.D.
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
РАЗВИТИЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В АЗЕРБАЙДЖАН
ВУРГУН СЮЛЕЙМАНОВ, д.ик.

LIVESTOCK DEVELOPMENT IN AZERBAIJAN
VURGUN SYULEYMANOV

 
ЛИОФИЛИЗАЦИЯ – СЪВРЕМЕНЕН НАЧИН НА СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Д-Р ИНЖ. ЗДРАВКО М. КОЛЕВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

LIOPHILIZATION – A MODERN METHOD OF FOOD PRODUCTS’ CONSERVATION
ENG. ZDRAVKO KOLEV, Ph.D.
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
ТУРИЗЪМ
 
RESEARCH POSSIBILITIES FOR DEVELOPING AN EDUCATIONAL EXCURSION IN BULGARIA
SNEZHANA IVANOVA 1*, IVANKA SHOPOVA2, GEORGI SOMOV1
1UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES - PLOVDIV
2UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
ТЕРИТОРИИТЕ С ОТРИЦАТЕЛНИ ЙОНИ НА ВЪЗДУХА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА НОВА ТУРИСТИЧЕСКА ПРАКТИКА
ДОЦ. Д-Р ЛЮБЕН Д. ХРИСТОВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

THE AREAS WITH NEGATIVE IONS IN THE AIR – A PRECONDITION FOR A NEW TOURIST PRACTICE
ASSOC. PROF. LYUBEN HRISTOV, Ph.D.
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 
ТЕОРИЯТА ЗА ИНФОРМАЦИЯТА – ТЕОРИЯ ОТ ВИСШ ПОРЯДЪК
ДОЦ. Д-Р РАДИ КАБАИВАНОВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

THEORY OF INFORMATION – A THEORY OF HIGHER ORDER
ASSOC. PROF. RADI KABAIVANOV, Ph.D.
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
ЗА ИНФОРМАЦИЯТА
ДОЦ. Д-Р РАДИ КАБАИВАНОВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

ABOUT INFORMATION
ASSOC. PROF. RADI KABAIVANOV, Ph.D.
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT