Година I, бр. 3, юли - септември 2012


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
 
Университетско издание за наука
НОВО ЗНАНИЕ
ISSN 1314 -5703
 
Адрес на редакцията:
Пловдив 4003
бул. Дунав 78
science@uard.bg
 
Научни рецензенти:
доц. д-р Георги Москов
проф. д. соц. н. Пламен Братанов
 
Превод:
Александрина Ганчева


University of Agribusiness and Rural Development
 
University Science Edition
NEW KNOWLEDGE
ISSN 1314 -5703
 
Editorials Address:
78, Dunav Blvd.
Plovdiv 4003
science@uard.bg
 
Chief Editor:
Assoc. Prof. Mariyana Ivanova, Ph.D.
 
Secretary:
Ekaterina Arabska
 
Science Reviewers:
Assoc. Prof. Georgi Moskov, Ph.D.
Prof. Plamen Bratanov, Doctor of Sociology
 
Translation:
Alexandrina Gancheva
 
СЕМИНАР "ИНОВАЦИИ В БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ"
Българският опит в обучението, мотивацията, трансфера на знания, предприемачеството
и изграждането на мрежи
Проект EDUECO: Обучение на преподаватели в областта на производството и мениджмънта на екологични храни

 
INNOVATIONS IN ORGANIC FARMING WORKSHOP
Bulgarian experience in training, motivation, knowledge transfer, entrepreneurship and networking
EDUECO Project - Education of Teachers in the field of Ecological Food Production and Management

 
БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ ПИПЕР, ГРАДИНСКИ ГРАХ, ГЛАВЕСТО ЗЕЛЕ И КАРТОФИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО
ДОЦ. Д-Р ГАЛИНА АНТОНОВА, ГЛ. АС. Д-Р СЛАВКА КАЛАПЧИЕВА
ДОЦ. Д-Р ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА, ДОЦ. Д-Р ЕМИЛИЯ НАЧЕВА
ДОЦ. Д-Р СТОЙКА МАШЕВА, ГЛ. АС. Д Р ВИНЕЛИНА ЯНКОВА
ДОЦ. Д-Р ХРИСКА БОТЕВА, ДОЦ. Д-Р ВЕНЕТА КАНАЗИРСКА
ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ „МАРИЦА” - ПЛОВДИВ

BULGARIAN PEPPER, GARDEN PEA, HEAD CABBAGE AND POTATO VARIETIES SUITABLE FOR ORGANIC CROP PRODUCTION
ASSOC. PROF. GALINA ANTONOVA, Ph.D.; CHIEF ASSIST. SLAVKA KALAPCHIEVA, Ph.D.
ASSOC. PROF. VELICHKA TODOROVA, Ph.D.; ASSOC. PROF. EMILIYA NACHEVA, Ph.D.
ASSOC. PROF. STOYKA MASHEVA, Ph.D.; CHIEF ASSIST. PROF. VINELINA YANKOVA, Ph.D.
ASSOC. PROF. HRISKA BOTEVA, Ph.D.; ASSOC. PROF. VENETA KANAZIRSKA, Ph.D.
MARITSA VEGETABLE CROPS RESEARCH INSTITUTE - PLOVDIV

 

БИОПРОДУКТИ ЗА КОНТРОЛ НА БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ ПРИ ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ КУЛТУРИ
ДОЦ. Д-Р СТОЙКА МАШЕВА, ГЛ. АС. Д-Р ВИНЕЛИНА ЯНКОВА
ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ „МАРИЦА”-ПЛОВДИВ

BIOPRODUCTS FOR CONTROL OF DISEASES AND PESTS ON VEGETABLE CROPS
ASSOC. PROF. STOYKA MASHEVA, Ph.D.
SENIOR ASSIST. PROF. VINELINA YANKOVA, Ph.D.
MARITSA VEGETABLE CROPS RESEARCH INSTITUTE - PLOVDIV

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЧВЕНОТО ПЛОДОРОДИЕ В БИОЗЕМЕДЕЛИЕТО
ДОЦ. Д-Р ВЕНЕТА КАНАЗИРСКА
ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ „МАРИЦА” - ПЛОВДИВ

SOIL FERTILITY MANAGEMENT IN ORGANIC AGRICULTURE
ASSOC. PROF. VENETA KANAZIRSKA, Ph.D.
MARITSA VEGETABLE CROPS RESEARCH INSTITUTE - PLOVDIV

 

ПОЧВАТА КАТО ОСНОВЕН ФАКТОР В БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
ГЛ. АС. Д-Р ЕЛЕНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

SOIL AS A MAJOR FACTOR IN ORGANIC AGRICULTURE
CHIEF ASSIST. ELENA NIKOLOVA NIKOLOVA, Ph.D.
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ДОЦ. Д-Р ГОРЯНА ЙОНКОВА, АЛЕКСАНДРИНА ГАНЧЕВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

FOOD QUALITY AND SAFETY
ASSOC. PROF. GORYANA YONKOVA, Ph.D., ALEXANDRINA GANCHEVA
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ДОЦ. Д-Р ПАВЛИНКА ПАРАСКОВА1, ДОЦ. Д-Р ЕМИЛИЯ ДАМЯНОВА2
1ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ХРАНИТЕ – ПЛОВДИВ
2БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ПУ “ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ “ – ПЛОВДИВ

FOOD QUALITY AND SAFETY
ASSOC. PROF. PAVLINKA PARASKOVA, Ph.D.1; ASSOC. PROF. EMILIA DAMIANOVA, Ph.D.2
1FOOD RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE – PLOVDIV
2PAISII HILENDARSKI PLOVDIV UNIVERSITY BIOLOGICAL FACULTY

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
ДОЦ. Д-Р ПЕНКА КОСТАДИНОВА, ДОЦ. Д-Р ВЛАДИСЛАВ ПОПОВ
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

BASIC PRINCIPLES AND METHODS OF ORGANIC FARMING
ASSOC. PROF. PENKA KOSTADINOVA, Ph.D.; ASSOC. PROF. VLADISLAV POPOV, Ph.D.
AGRICULTURAL UNIVERSITY - PLOVDIV

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЛАНИНСКО БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ В ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ПО НАТУРА 2000 НА РИД МУРСАЛИЦА
ГЛ. АС. Д-Р ЗЛАТКА ГОШЕВА ГРИГОРОВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

OPPORTUNITIES FOR MOUNTAIN ORGANIC FARMING IN PROTECTED AREAS ACCORDING TO NATURA 2000 OF MURSALITSA HILL
CHIEF ASSIST. PROF. ZLATKA GRIGOROVA, Ph.D.
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 

ВРЪЗКАТА „НАУКА-БИЗНЕС” В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ
ИВАНКА СТАНЕВА, РЪКОВОДИТЕЛ НА ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ
ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ “МАРИЦА” - ПЛОВДИВ

‘SCIENCE-BUSINESS’ CONNECTION IN TECHNOLOGY TRANSFER CENTERS
IVANKA STANEVA, HEAD OF TECHNOLOGY TRANSFER CENTER
MARITSA VEGETABLE CROPS RESEARCH INSTITUTE - PLOVDIV


 
СТУДЕНТСКО ТВОРЧЕСТВО
 
СТРАТЕГИЯ ЗA РАЗВИТИЕ НА РАЗЛИЧНИ АЛТЕРНАТИВНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО
НЕДЯЛКА ВИЛИЕВА МИХАЙЛОВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF DIFFERENT TYPES OF ALTERNATIVE TOURISM IN THE MUNICIPALITY OF STAMBOLOVO
NEDYALKA VILIEVA MIHAYLOVA
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 

ПЪРВИЯТ ХРИСТИЯНСКИ МАНАСТИР В ЕВРОПА - МЯСТО ЗА РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗЪМ
ФИЛИП ХРИСТОВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ - ПЛОВДИВ

THE FIRST CRISTIAN MONASTERY IN EUROPE – A PLACE FOR RELIGIOUS TOURISM
FILIP HRISTOV
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 

СПЕЦИАЛНО ЗА БРОЯ
 
ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ДОЦ. Д-Р МАРИЯНА АСЕНОВА, АС. НИКОЛИНА МАРЕВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

ECONOMICAL ASPECTS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION IN AGRICULTURE
ASSOC. PROF. MARIYANA ASENOVA, ASSIST. PROF. NIKOLINA MAREVA
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 

АКТУАЛНО
 
БИОРАЗНООБРАЗИЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ГЛ. АС. Д-Р МИХАИЛ КЕЧЕВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

AGRICULTURAL BIODIVERSITY
CHIEF ASSIST. PROF. MIHAIL KECHEV, Ph.D.
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 

ЮБИЛЕИ В НАУКАТА
 
130 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА В САДОВО
35 ГОДИНИ ИРГР „КОНСТАНТИН МАЛКОВ” ГРАД САДОВО
ПРОФ. ДСН ЛИЛИЯ КРЪСТЕВА – ДИРЕКТОР
ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ „КОНСТАНТИН МАЛКОВ” - САДОВО