Година I, бр. 4, октомври - декември 2012


 
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
 
Университетско издание за наука
НОВО ЗНАНИЕ
ISSN 1314 -5703
 
Адрес на редакцията:
Пловдив 4003
бул. Дунав 78
science@uard.bg
 
 
Главен редактор: доц. д-р Марияна Иванова
 
Секретар: Екатерина Арабска
 
Научни рецензенти:
доц. д-р Георги Москов
проф. д. соц. н. Пламен Братанов
 
 
 
АКАДЕМИЧНИТЕ ЛЕКЦИИ
ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

 
АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ ЗА РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ В МЕНИДЖМЪНТА
ЕЛЕНКО ЗАХАРИЕВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

 
ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ МЕНИДЖМЪНТ
ЕЛЕНКО ЗАХАРИЕВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

 
ЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЯТА И ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО
ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

 
СВЕТОВНОТО СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО В НАЧАЛОТО НА ХХІ ВЕК. КОЛИЧЕСТВЕНИ И СТРУКТУРНИ ИЗМЕНЕНИЯ. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ
КРАСИМИР ЛЕВКОВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ - ПЛОВДИВ
WORLD AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE BEGINNING OF 21ST CENTURY. QUANTITATIVE AND STRUCTURAL CHANGES. TRENDS AND PERSPECTIVES
KRASSIMIR LEVKOV
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT – PLOVDIV

 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ – АНАЛИЗ НА НАЦИОНАЛНОТО И ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ВИХРА ДИМИТРОВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
ORGANIZATION OF AGRICULTURAL ACTIVITY IN BULGARIA –AN ANALYSIS OF NATIONAL AND EUROPEAN LEGISLATION
VIHRA DIMITROVA
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
GENETIC ANALYSIS OF A STRANDED RISSO’S DOLPHIN FROM THE TURKISH NORTH AEGEAN COAST OF THE EASTERN MEDITERRANEAN
REYHAN SÖNMEZ1, SEZGINER TUNCER 2, BAKI YOKEŞ 3
1 UNIVERSITY OF NEUCHÂTEL, INSTITUTE OF STATISTICS, AVENUE DU 1ER-MARS 26, 2000 NEUCHÂTEL, SWITZERLAND
2 MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY FACULTY, ÇANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY, ÇANAKKALE, TURKEY
3 DEPARTMENT OF MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS, HALIÇ UNIVERSITY, OKMEYDANI KAMPUS, ŞIŞLI, ISTANBUL, TURKEY

 
СЪСТОЯНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ В ПОЧВАТА СЛЕД ОПИТ С БИОМАСА, ПОЛУЧЕНА ПРИ АНАЕРОБНА ФЕРМЕНТАЦИЯ НА СМЕС ОТ СВИНСКИ ТОР И ПЛОДОВИ ОТПАДЪЦИ В СЪОТНОШЕНИЕ 70% : 30%
ЕЛЕНА ЗЛАТАРЕВА И СВЕТЛА МАРИНОВА
ИПАЗР ”Н. ПУШКАРОВ” СОФИЯ
STATE OF FOOD ELEMENTS IN SOIL AFTER EXPERIENCE WITH BIOMASS BY THE ANAEROBIC FERMENTATION OF THE MIXTURE OF PIG MANURE AND FRUITS WASTE IN RATIO 70%:30%
ELENA ZLATAREVA & SVETLA MARINOVA
ISSAPP “N. POUSHKAROV”

 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО В БЪЛГАРИЯ
ЕКАТЕРИНА АРАБСКА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
OPPORTUNITIES FOR FINANCING ORGANIC PRODUCTION IN BULGARIA
EKATERINA ARABSKA
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
АНАЛИТИЧЕН ОБЗОР НА НАЦИОНАЛНОТО И ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, РЕГИСТРИРАЩО ТЪРГОВИЯТА С ХРАНИ
ВИХРА ДИМИТРОВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
ANALYTICAL OVERVIEW OF THE NATIONAL AND EUROPEAN LEGISLATION REGARDING THE FOOD TRADE
VIHRA DIMITROVA
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
БАЛАНСЪТ МЕЖДУ СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ


THE ROLE OF BUSINESS IN SOCIETY
VENELIN TERZIEV
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
INNOVATIONS BY NETWORKING IN EDUCATIONAL PROJECTS TROUGH AN EXAMPLE OF EDUECO PROJECT
EKATERINA ARABSKA
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
ПРАВНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ В ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО С ЦЕННИ КНИЖА В БЪЛГАРИЯ
МАРИАНА АСЕНОВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

 
ИЗМЕРВАНЕ НА ПАЗАРНИЯ РИСК ЧРЕЗ МОНТЕ КАРЛО СИМУЛАЦИЯ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
MESSURING MARKET RISK BY MONTE CARLO SIMULATION
GEORGI GEORGIEV
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПАЗАРИ НА ЦЕННИ КНИЖА НА БФБ – СОФИЯ АД
МАРИАНА АСЕНОВА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

 
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЛАТИВЕН И АБСОЛЮТЕН ДЕЛТА НОРМАЛЕН VAR С EXCEL
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
CALCULATION OF RELATIVE AND ABSOLUTE DELTA NORMAL VAR BY EXCEL
GEORGI GEORGIEV
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
DIVING TOURISM IN THE GULF OF SAROS
SUDI APAK, PROF.,DR.
BEYKENT UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS, ISTANBUL/TURKEY
BURÇIN ŞAPÇI, MSC
TRAKYA UNIVERSITY IPSALA VOCATIONAL COLLEGE PROGRAM OF TOURISM, EDIRNE/TURKEY
AHMET KUBAŞ, ASSOC. PROF. DR.
NAMIK KEMAL UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION

 
КАК СЕ ПРОМЕНИ МАРКЕТИНГЪТ?
ИВАНКА СТАНЕВА
ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ „МАРИЦА” – ПЛОВДИВ
ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ

 
БЪДЕЩЕТО НА РИТЕЙЛ ПАЗАРИТЕ
ПЕТЪР КАЗАКОВ - СТ. ЕКСПЕРТ МАРКЕТИНГ
ИВАНКА СТАНЕВА - РЪКОВОДИТЕЛ
ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ „МАРИЦА” – ПЛОВДИВ
ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ

 
ИНФОРМАЦИОЛОГИЯТА – МОСТ ЗА ЕДИНЕНИЕТО НА ИДЕАЛИЗМА И МАТЕРИАЛИЗМА
РАДИ КАБАИВАНОВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
INFORMATIOLOGY – A BRIDGE OF UNITY OF IDEALISM AND MATERIALISM
RADI KABAIVANOV
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

 
ИНФОРМАЦИЯ И ЕНЕРГИЯ – НЕСУБСТАНЦИОНАЛНА АНАЛОГИЯ
РАДИ КАБАИВАНОВ, СВЕТЛОЗАР КАБАИВАНОВ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
INFORMATION AND ENERGY – NON-SUBSTANTIAL ANALOGY
RADI KABAIVANOV & SVETLOZAR KABAIVANOV
UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT